Oppijat innovoivat kestävää ja toimivaa Helsinkiä STEAM-haastekisassa 2021–2022

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutettiin jälleen kauden 2021–2022 aikana STEAM @ Stadi -haastekisa, syksyn 2020 ja kevään 2021 hyvien kokemusten perusteella. Tällä kaudella haastekisa oli suunnattu oppijoille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Kauden teemana oli Helsinki toimivana, viihtyisänä ja kestävänä kaupunkina. Haasteita oli teeman puitteissa eri aiheista. Lisäksi oli avoin haaste ilman tarkempaa aihetta. 

Arkkitehtuuri: Millainen olisi kestävä, ympäristöystävällinen, terveellinen, tyylikäs ja kohtuuhintainen asuintalo? 

 • Talo voi olla pientalo tai kerrostalo tai vaikka asuntolaiva – tai jotain ihan muuta. 
 • Voitte ensin piirtää sellaisen tavalla tai toisella – tai suunnitella kolmiulotteisen mallin iPadillä tai tietokoneella, jos se on mahdollista. 
 • Rakentakaa sitten pienoismalli saatavillanne olevista tarvikkeista – esimerkiksi pahvista, paperimassasta, muovailuvahasta – tai vaikkapa rakennuspalikoista. 

Energia: Millä uudella ympäristöystävällisellä tavalla voisimme lämmittää kaupunkiamme? 

 • Ideoikaa jokin uusi tapa kotiemme, päiväkotiemme, koulujamme ja oppilaitoksiamme, toimistojemme, tehtaittemme ym. lämmittämiseksi. 
 • Mahdollisesti voitte suunnitella ja toteuttaa pienimuotoiseen kokeen/tutkimuksen, jolla voitte arvioida, miten ideoimanne tapa toimisi. 

Kiertotalous: Miten saisimme kierrätettyä tavaroita ja materiaaleja nykyistä viisaammin ja tehokkaammin? 

 • Ideoikaa teknologinen järjestelmä, jonka avulla kaupunkilaiset voisivat kierrättää tarpeettomaksi käyneitä tavaroita ja materiaaleja, luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmaston suojelemiseksi. 
 • Laatikaa visuaaliseen muotoon suunnitelma siitä, millainen järjestelmä olisi. 
 • Voitte myös tuoda esille, miten järjestelmää ohjataan – millaista ”älyä” sen taustalla on. 

Liikenne: Millaisen uudenlaisen kulkuvälineen avulla voisimme liikkua kaupungissamme? 

 • Ideoikaa uudenlainen kaupunkiympäristöön sopiva, ”konevoimalla” toimiva kulkuväline. Se voi olla jotain villiäkin! 
 • Kiinnittäkää huomiota kulkuvälineen käyttömukavuuteen ja ulkonäköön. Ympäristöystävällisyys on plussaa! 
 • Sen tulisi olla myös turvallinen, sekä kulkijalle että muille kaupungissa liikkujille. Miten väline voisi ohi kulkiessaan herättää muiden huomion? 
 • Rakentakaa toimiva (pienois)versio saatavillanne olevista tarvikkeista ja välineistä.
 • Jos mahdollista, voitte sisällyttää kulkuvälineeseen myös ohjelmoitavaa teknologiaa (robotiikkaa tai mikrokontrolleita ja moottoreita), jonka avulla voitte ohjata kulkuvälineen liikkumista. 
 • Vinkki alkuopetukseen ja esiopetukseenkin: Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojektin materiaalit voivat olla tässä haasteessa suureksi avuksi. 

Luonto: Millaisilla keitailla voisimme tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä kaupungissamme? 

 • Tutkikaa (ottakaa selvää), mitä kasvit ja (pien)eläimet tarvitsevat kaupunkiympäristössä menestyäkseen. 
 • Suunnitelkaa kaupunkikeidas, joka tarjoaa monimuotoisen elinympäristön esimerkiksi hyönteisille ja linnuille. 
 • Havainnoikaa lähiympäristöänne tai tutkikaa Helsingin karttaa ja tuokaa suunnitelmanne yhteydessä esille, mihin Helsingissä voisi perustaa tällaisia keitaita. 

Avoin haaste: Miten voimme tehdä Helsingistä toimivamman, viihtyisämmän ja kestävämmän kaupungin? 

 • Ideoikaa, tutkikaa, suunnitelkaa ja/tai rakentakaa ratkaisuja. Teillä on vapaat kädet teeman puitteissa. 

Tutustu poimintoihin haastekisaan osallistuneista toteutuksista

Mikä haastekisa?

Haastekisa on innostava ja osallistava, vapaaehtoinen leikkimielinen kilpailu, jossa oppijat pääsevät yhdessä ja hauskalla tavalla opettelemaan uusia taitoja ja näyttämään omaa osaamistaan muille. Haastekisa kannustaa uutta luovaan, tulevaisuutta muotoilevaan oppimiseen.

Haasteita toteutetaan yhdessä – pienempinä tai isompina ryhminä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa luontevaa on koko lapsiryhmän yhteinen toiminta henkilökunnan johdolla. Perusopetuksesta alkaen oppijat voivat toteuttaa haasteita 3–5 oppijan tiimeinä opettajan ohjauksessa. Lapsiryhmä/tiimi voi toteuttaa yhden tai useamman haasteen. Jokainen toteutus lähetetään kisaan erikseen. Samalla voi toteuttaa myös ikäryhmien/oppiasteiden välistä yhteistyötä, jos siihen näyttää tarjoutuvan sopiva mahdollisuus. Esimerkiksi vanhemmat oppijat voivat ohjata nuorempia kummi- tms. oppijoita.

Haasteiden toteutuksen ohjauksessa opettajat voivat hyödyntää mm. tutkivan oppimisen ja/tai muotoiluoppimisen periaatteita. Hyvä työkalu on Koulujen muotoilupolku. Samoin esimerkiksi Arabian peruskoulun muotoiluoppimisen työkalupakki, ARMU, toimii apuna ja tukena matkalla muotoilupainotteisempaan oppimiseen. Toteutusten ideointiin löytää voi löytää internetistä hyviä vinkkejä, mutta oppijoita on hyvä kannustaa silti omaan ideointiin ja antaa oman luovuutensa kukkia. Haasteiden kohdalla voidaan tuoda esiin, mitä materiaaleja, välineitä tms. toteutuksessa voisi hyödyntää. Oppijat voivat tarvittaessa hyödyntää haasteen toteutuksen eri vaiheissa digitaalisia työkaluja.

Haastekisoja voi toteuttaa eri teemoilla myös yksittäisessä päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa. (Katso myös esimerkki: STEAM käytännössä: Koulun oma STEAM-haastekisa.)

Mitä hyötyä tällaisesta haastekisasta on? Onko tämä jotain ylimääräistä?

Haasteiden toteuttaminen…

Mikä STEAM @ Stadi?

STEAM @ Stadi on ‘kehys’ STEAM-pedagogiikalle Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa. STEAM @ Stadia voi ajatella myös oppiasteelta toiselle etenevänä ‘jatkumona’, johon sisältyy STEAM-pedagogisia toimintamalleja, aktiviteetteja ym.