Eleverna innoverade funktionell och hållbar Helsingfors i STEAM-utmaningstävlingen 2021–2022

Utmaningstävlingen STEAM @ Stadi hölls igen inom den branschen för fostran och utbildning under perioden 2021–2022, baserat på de goda erfarenheterna hösten 2020 och våren 2021. Under denna period riktade sig utmaningsloppet till elever från tidig barndom till gymnasiet.

Temat var den här gången Helsingfors som en funktionell, trivsam och hållbar stad. Utmaningarna varierade inom ramen för temat. Därtill fann en öppen utmaning utan ett specifikt innehåll.

Arkitektur: Hurdant vore ett hållbart, miljövänligt, hälsosamt och stiligt bostadshus med ett rimligt pris?

 • Huset kan vara ett småhus eller ett flervåningshus eller varför inte en husbåt – eller något helt annat.
 • Ni kan först rita ett hus e.d. på ett eller annat sätt – eller designa en tredimensionell modell på en iPad eller dator om det är möjligt.
 • Bygg sedan en miniatyrmodell med tillgängligt material – till exempel papp, pappersmassa, modellera – eller varför inte med byggklossar.

Energi: På vilket nytt, miljövänligt vis kunde vi värma upp vår stad?

 • Ta fram en ny idé om hur våra hem, daghem, skolor och läroanstalter, kontor och fabriker med mera kunde värmas upp.
 • Ni kan kanske planera och förverkliga ett småskaligt test/undersökning för att utreda hur er idé skulle fungera i praktiken.

Cirkulär ekonomi: Hur vore det möjligt att återvinna saker och material på ett klokare och effektivare sätt än för tillfället?

 • Ta fram en idé om ett tekniskt system som skulle göra det möjligt för stadsinvånarna att återvinna saker och material som blivit onödiga för att spara naturresurser och skydda klimatet.
 • Utarbeta en visuell plan som beskriver systemet.
 • Ni kan också beskriva hur systemet styrs – vilken ”smart” egenskap systemet bygger på.

Trafik: Hurdant nytt fordon kunde vi använda för att förflytta oss i vår stad?

 • Ta fram en ny idé om ett fordon som passar i stadsmiljö och som drivs med ”maskinkraft”. Det kan också vara en ”vild idé”!
 • Fäst uppmärksamhet vid fordonets användarkomfort och utseende. Miljövänlighet är en bonus!
 • Fordonet ska vara tryggt för både fotgängare och andra som rör sig i staden. Hur skulle fordonet kunna dra till sig uppmärksamhet när det passerar?
 • Bygg en fungerande version (t.ex. en miniatyr) med tillgängliga material och redskap.
 • Om den möjligheten finns kan ni också utrusta fordonet med programmerbar teknologi (robotik eller mikrokontroller och motorer) för att kunna styra fordonet.
 • Tips för nybörjarundervisningen och varför inte också för förskoleundervisningen: Materialet på Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti (Det här fungerar -projekt för teknologifostran) kan vara till stor nytta i den här utmaningen.

Natur: Hurdana gynnsamma områden skulle vi kunna skapa för att bibehålla naturens mångfald i vår stad?

 • Undersök (ta reda på) vad växter och (små)djur behöver i en stadsmiljö för att frodas respektive trivas.
 • Planera ett stadsområde som erbjuder en mångsidig livsmiljö för till exempel insekter och fåglar.
 • Observera er närmiljö eller undersök Helsingfors karta och nämn i er plan var i Helsingfors man kunde skapa sådana områden.

Öppen utmaning: Hur kan vi göra Helsingfors till en bättre fungerande, trivsammare och mer hållbar stad?

 • Ta fram idéer, undersök, planera och/eller bygg olika lösningar. Ni har fria händer inom ramen för temat.

Vad är utmaningstävlingen?

Utmaningstävlingen är en inspirerande, engagerande, lekfull och frivillig tävling, där barn och unga har möjlighet att tillsammans lära sig nya färdigheter och visa upp sitt kunnande på ett roligt sätt. Utmaningstävlingen uppmuntrar till innovativt, framtidsformande lärande.

Utmaningarna förverkligas tillsammans – i mindre eller större grupper. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen faller det sig naturligt att hela barngruppen arbetar tillsammans under ledning av personalen. Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet kan eleverna och de studerande förverkliga utmaningar i team på 3-5 personer under handledning av läraren. En barngrupp/ett team kan ta sig an en eller flera utmaningar. Varje tävlingsbidrag skickas separat till tävlingen. I utmaningstävlingen kan man också samarbeta över åldersgrupp-/lärostadiegränser om en lämplig möjlighet dyker upp. Till exempel kan äldre barn och unga handleda yngre.

I samband med att utmaningarna förverkligas kan lärarna utnyttja bland annat principerna för forskningsbaserat lärande och/eller formgivningslärande. Ett exempel som kan nämnas i det här sammanhanget är den finska grundskolan Arabian peruskoulus verktygslåda för formgivningslärande, ARMU, som fungerar som hjälp och stöd på vägen till ett mer formgivningsinriktat lärande. I samband med framtagning av idéer kan man hitta goda tips på internet, men det är skäl att uppmuntra barnen och de unga att bolla med idéer på egen hand och att låta sin kreativitet flöda. I samband med utmaningarna ges i vissa fall med tips om material, verktyg osv. Barnen och de unga kan vid behov utnyttja digitala verktyg i olika skeden.

Utmaningstävlingar med olika teman kan också genomföras på en enskild dagis, skola eller läroanstalt.

Vad är utbytet av en sådan här utmaningstävling? Är det här något överflödigt?

Utmaningarna …

 • stödjer målen, innehållen och implementeringsmodellerna i planen för småbarnspedagogiken, planen för den grundläggande utbildningen och planen för gymnasiet. Nedan följer exempel:
  • inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen lärområdena Jag utforskar min omgivning och Mina många uttrycksformer samt Kettu-modellen
  • inom den grundläggande utbildningen bl.a. helhetsskapande lärande (fenomenbaserat lärande), mångsidig kompetens, särskilt målen och innehållen i några läroämnen, såsom omgivningslära, biologi, fysik, kemi, slöjd, geografi och matematik
  • inom gymnasieutbildningen förverkligandet av Klimatneutralt Helsingfors-studieperioderna, som integrerar flera läroämnen
 • stärker barnens och de ungas innovativa kunnande (”transformative competencies”), systemtänkande (”systems thinking”) och tillväxtinriktat tänkande (”growth mindset”), som barnen och de unga kommer att behöva i framtiden för att lösa bland annat tuffa globala problem
 • stärker barns och ungas färdigheter att utnyttja innovativ (digital) teknologi
 • stärker en kultur där lärande och kunnande dokumenteras och synliggörs, samt främjar barnens och de ungas medialitteracitet
 • främjar målet om att Helsingfors ska vara världens mest jämlika plats för inlärning, som finns upptaget i stadsstrategin, bl.a. genom att införa allt mångsidigare sätt att lära sig.

Vad är STEAM @ Stadi?

STEAM @ Stadi är “ramverket” för STEAM-pedagogik inom Helsingfors fostran och utbildning. STEAM @ Stadi kan också ses som en “kontinuum” som går från en inlärningsnivå till en annan, inklusive STEAMs pedagogiska modeller, aktiviteter, etc.