Yhteisopettajuus monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä

Kouluun hankittiin uusia kalusteita ja digitaalisia laitteita, osa tiloista muutettiin monipuolisiksi oppimisympäristöiksi ja oppimisympäristöjä laajennettiin koulun kaikkiin tiloihin ja ulkopuolelle, rakenteita uudistettiin palvelemaan yhteisopettajuutta.

Tavoitteet

Tavoitteena oli luoda jokaiselle oppilaalle sellainen oppimisympäristö, jonka hän tarvitsee oppimiseen ja opiskeluun.  

Mitä tehtiin?

Koulun tiloja muokattiin erilaisiin oppimisen ympäristöihin soveltuvammiksi. Luokkiin ja käytäviin hankittiin kalusteita, jotka lisäävät mahdollisuuksia oppia ja opettaa erilaisia ympäristöjä hyväksikäyttäen, toiminnallisuutta lisäten ja yhteistyöhön rohkaisten. Kirjasto kalustettiin uudestaan kalusteilla, jotka ovat muokattavissa erilaisiin tuntikäyttöihin, peleihin sekä hiljaiseen omaan työskentelyyn. Auditorio purettiin ja muutettiin studioksi, joka on iso muunneltava tila. Pysyvästä ATK-luokasta luovuttiin ja koululle hankittiin lisää kannettavia digilaitteita, joita pystytään kuljettamaan oppilaiden mukana tilasta ja opetushetkestä toiseen.  

Koulun pihalle maalattiin erilaisiin toiminnallisiin oppimistilanteisiin soveltuvia kuvioita, kenttiä ja piirroksia. Luokkia ja käytäviä kalustettiin säkkituoleilla yms. liikutettavilla ja moneen muokkaantuvilla kalusteilla. Käytäviä otettiin mahdollisimman paljon oppimiskäyttöön. 

Oppitunteja palkitettiin tukemaan yhteisopettajuutta ja näin erilaisia oppijoita. Yhteisopettajuuteen rohkaistaan, kannustetaan ja koulutetaan. Aineryhmille ja luokkatasoille mahdollisestaan aikaa yhteissuunnitteluun. 

Miten tehtiin?

Otettiin koko koulu mukaan toimintakulttuurin muutokseen. 

Osallistujat

Koko koulun oppilaat ja opettajat, suunnitteluryhmä koordinoi.

Arviointi

Ajatuksena oli luoda oppimisympäristöjä niin, että mahdollisimman monelle ja erilaiselle oppijalle tarjoutuisi mahdollisuus opiskella itselle soveltuvalla tavalla oppimisympäristöissä, jotka ovat muokattavissa ja toteutettavissa monella eri tavalla. Tarkoituksena oli avata koko koulu ja sen ympäristö oppimistiloiksi, joita opettajien ja oppilaiden olisi helppo ja mielekästä muokata ja käyttää tarpeisiinsa. Pysyvistä ja ei-liikuteltavista rakenteista ja huoneista luovuttiin ja niiden tilalle luotiin muokattavia tiloja (kuten kirjasto, studio käytävät ja luokkatilat). Huomasimme, että ihan tavallinen koulurakennus, jossa on käytäviä ja luokkatiloja, pystyy muokkaantumaan erilaisiksi oppimisen tiloiksi ilman remontointia tai seinien kaatamisia. 
 

Kannettavia digilaitteita hankittiin lisää, jotta oppilaat pystyvät joustavasti käyttämään laitteita oppimisensa tukena ja liikkumaan ympäri koulua ja lähiympäristöä käyttäen niiden tuomaa hyötyä oppimisprosesseissaan. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut mennä laite edellä vaan pedagogiikka ja käyttää kannettavia laitteita hyödyksi tässä. Luokkiin, käytäville ja muihin tiloihin hankittiin kalusteita, jotka ovat muokattavissa erilaisiksi kokonaisuuksiksi ja jotka luovat mahdollisuuden muokata oppimisympäristöä tarvittavalla tavalla eri toimintoihin. Koulun pihalle maalattiin erilaisia pihamaalauksia, joita pystytään käyttämään joustavasti erilaisten tuntien kulussa. Toiminnallisuutta ja liikettä lisätään oppitunneille.  

Digitaalisia oppimisympäristöjä (esim. Google classroom, ViLLE, Seppo.io) tuotiin lisää opetukseen mukaan. Näiden digitaalisten oppimisympäristöjen sekä kannettavien laitteiden myötä oppimisympäristöt laajenivat koulun käytäville ja ulkopuolelle. Kaikille oppilaille koulussa luodaan portfolio (Google sites), jonne oppimista ja omaa kehitystä dokumentoidaan. 
 
Koulun toimintarakennetta muokattiin niin, että yhteisopettajuudelle pyrittiin antamaan lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteutukselle. Siirryimme 90 minuuttisiin oppitunteihin ja tuntien palkittamiseen siten, että useampi opettaja opettaa samaa aikaan isompaa ryhmää tai jakaa ryhmää osiin erilaisten tarpeiden mukaan. Tällöin on mahdollista luoda kullekin oppijalle sopivat oppimisjärjestelyt sekä käyttää esimerkiksi erilaisia työskentelytapoja ja digitaalisia sovelluksia. Opettajat saavat myös toinen toiseltaan tukea ja apua opetuksessa ja erilaisten oppilaiden tarpeisiin kohtaamisessa. Koulun opettajille tarjotaan kuukausittain aikaa kokoontua yhteen suunnittelemaan yhteisopetusta. Toistakymmentä opettajaa kävi myös parin päivän yhteisopettajuuskoulutuksen.  

Plussat

Uusia oppimisympäristöjä ja oppimisen tiloja 

Uusia tapoja oppia ja opettaa 

Kollegiaalinen tuki ja yhteistyö on kasvanut ja syventynyt 

Kehitettävää

Hyvien käytänteiden jakaminen koulun sisällä 

Tiimi

Itäkeskuksen peruskoulu