Teknologian käyttö kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan

Teknologian käyttö varhaiskasvatuksessa kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan uutta.

Tämä havaittiin Minidigi-hankkeessa (2019–2021), jossa Helsingin kaupungin 11 varhaiskasvatusyksikköä kokeili ja kehitti uudenlaisia pedagogista teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena oli varhaiskasvatuksen taide-, luonto- ja liikuntapedagogiikan ja pedagogisten oppimisympäristöjen monipuolistaminen teknologiaa ja digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Ajattelun ja oppimisen monipuolistumista

Hanke on edistänyt lasten laaja-alaisten taitojen, erityisesti ajattelun ja oppimisen monipuolistumista. Lapsilla on luontainen kiinnostus teknologiaan, koska se heidän ympäristössään ollut läsnä aina.

Teknologialla huomattiin olevan myös rauhoittavia ja keskittymistä lisääviä vaikutuksia. Suomea toisena kielenään puhuvat lapset motivoituvat robottien avulla opeteltavasta aiheesta ihan eri tavalla, kun esimerkiksi metsän eläimiä opeteltiinkin surisevan ja valoja vilkkuvan Blue-Bot robotin avustuksella.

Erilaiset valoelementit ja moniaistilliset kokemukset lapsen hyvinvointia tukevina tekijöinä nousivat myös näkyvästi esiin Minidigi -hankkeen kehittämistoiminnassa.

Innostavia toimintatapoja myös alle 3-vuotiaille

Lasten kertoman mukaan päiväkotipäivässä lepohetki nousee usein esiin ei niin mieluisana osana päivää. Valokivien avulla huomattiin, että lepohetki muuttuikin kokemuksena positiivisemmaksi lasten ajatuksissa. Lapset odottavat innoissaan valokiviä lepohetkellä ja sitä, että saavat seurata niiden värien vaihtumista hämärässä tilassa.

Eräässä päiväkodissa oltiin heittäydytty mindfulnessin tunnelmiin, kun valopöytä toimi tunnelmanluojana ja lasten kanssa pidettiin joogahetkiä. Valopöytä toi uudenlaisen näkökulman myös taidepedagogiikkaan ja sitä on käytetty esimerkiksi hiekkapiirroksissa, marmorointimaalauksessa ja tutkimisessa.

Minidigi –hankkeessa löydettiin lapsia innostavia toimintatapoja myös alle 3-vuotiaidenkin ryhmissä. Äänen tuottaminen, videokuvaaminen ja soitinsovellus Nuottiniitty saivat osakseen suurta suosiota pienimpien oppijoiden keskuudessa.

Käytäntöjä luotiin vahvuuksista käsin

”Minidigi-hankkeessa lähdettiin luomaan uudenlaisia, tavoitteiden mukaisia käytäntöjä varhaiskasvatusyksikköjen omista vahvuuksista käsin. Säännölliset verkostotapaamiset, monipuoliset koulutukset sekä selkeä aikataulutus ja henkilöstön innostuneisuus mahdollistivat hedelmällisen yhteistyön Minidigi-verkoston kesken”, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Nina Auvinen.

Auvinen painottaa varhaiskasvatusyksiköiden välisen yhteistyön ja projektihenkilöiltä saadun avun ja tuen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

”Kehittämiseen ja uusien toimintatapojen luomiseen tarvitaan rohkeutta, kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta ja katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Vanhoista ajattelumalleista teknologian suhteen on hyvä luopua, jotta saadaan jotain uutta ja lasten oppimista rikastuttavaa aikaiseksi. Ja tässä me Minidigi-hankkeessa onnistuimme”, Nina Auvinen iloitsee.

Digitaalisia taitoja tarvitaan pedagogisessa työssä

Henkilöstön teknologiaosaaminen ja digitaaliset taidot lisääntyivät ja kehittyivät hankkeen aikana. Tärkeänä oivalluksena opettajat pitivät sitä, kuinka oma ajatusmalli teknologiasta ja digistä muuttui hankkeen aikana. Digitaaliset oppimateriaalit ja alustat sekä sovellukset on koettu mielenkiintoisina ja lapsia innostavana lisänä oppimisessa. Opettajat kokivat, että digitaalisten taitojen kehittyminen tuki myös pedagogista dokumentointia ja ryhmäportfolion toteuttamista.

Pelillisyys ja tarinat sekä yhteisöllinen toiminta toteutuivat, kun lasten kanssa luotiin pelejä virtuaaliselle Seppo.io-oppimisalustalle, tai heittäydyttiin tutkijoiksi tiedekasvatuksen mielikuvitusmaassa, Supralaaksossa. Tiedekasvatuksen digitaalinen Kide Science -oppimateriaali on hankkeen myötä otettu käyttöön Helsingin varhaiskasvatuksessa.

Teamsin käyttö on tullut tutuksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle viimeisen puolentoista vuoden aikana, ja etäyhteyksin pidetyt verkostotapaamiset koettiin hankkeessakin toimiviksi.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä liikuntapalveluiden, Kide Sciencen sekä Seppo.io:n kanssa. Lisäksi mukana kehittämiswebinaareissa oli varhaiskasvatuksen asiantuntijaopettajia STEAM-tiimistä, sekä muita varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.

Teknologia on ennen kaikkea väline

”Teknologia on ennen kaikkea väline, joka mahdollistaa uudenlaisia ja innovatiivisia tapoja oppia ja toimia varhaiskasvatuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Kun on rohkeutta uuden luomiseen, niin huomaa, kuinka paljon teknologia tuo lisäarvoa oppimisenympäristöihin ja oman osaamisen kehittämiseen”, Nina Auvinen rohkaisee teknologian käyttöön avarakatseisesti ja yhdessä lasten kanssa kokeillen.

Hyvät käytännöt jakoon

Uudet toimintamallit ja kokeilut ovat löydettävissä YouTubesta, Helsingin kasvatus ja koulutus -kanavalta, otsikolla Minidigi-toimintamallit. Samoin hankkeen päätöstilaisuuden Minidigi, teknologia oppimisympäristöjen rikastajana tallenne.

Helsingin varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvasta Oppiva Skidi -podcastista löytyy paljon hankkeen kannalta olennaista sisältöä.

Valokuva: Aki Rask


Minidigi – teknologia oppimisympäristöjen rikastajana -hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Hankkeen toiminta oli myös osa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen STEAM @ Stadi -jatkumon kehittämistyötä.