Sähköinen portfolio oppimisen ja arvioinnin tukena käsityön opetuksessa

Torpparinmäen peruskoulussa (käsityön opetuksessa) on käytössä sähköiset portfoliot, joiden avulla oppilaat seuraavat oman oppimisensa ja omien taitojensa kehittymistä. Oppilaat dokumentoivat itsenäisesti työskentelyään valokuvaten ja videoiden yhteiskäytössä olevilla tableteilla. Kuvallisen materiaalin tueksi he lisäävät oman kertomuksen tapahtuneesta.

Tavoitteet

 • Oppimisen dokumentoinnin tavoitteena on lisätä oppimisprosessin näkyvyyttä ja mahdollistaa sen tarkastelu jälkikäteen, muun muassa arvioinnissa.
 • Dokumentointi aktivoi oppilasta toimimaan ja tarkastelemaan omaa kehittymistään lähietäisyydeltä, sanoittaen oppimistaan ja opitun kertaantumisen kautta vahvistaen opitun pysyvyyttä. 

Mitä tehtiin?

Kolmannelta luokalta alkaen oppilaat harjoittelevat oman oppimisensa seuraamista laatien sähköistä kirjaa omasta työskentelystään. Päivitykset kertovat sanoin, kuvin ja videoin mitä ollaan yhdessä opiskeltu (teoriat), miten oman työn edistyminen etenee (oppimispäiväkirja) ja millaista lopputulosta tavoitellaan (tavoitteet). Lisäksi oppilaat itsearvioivat projektejaan ja vertaisarvioivat toistensa edistymistä.

Miten tehtiin?

Dokumentointia tehdään kerran viikossa, off-line sovelluksella nimeltään Book Creator. Käsityön luokassa on käytössä neljä ainekohtaista iPadia, joita oppilaat käyttävät 2-4 henkilön pöytäryhmissä. Luokassa on esillä ohjeistavaa materiaalia mm. yleisohjeita portfolion laatimiseen, dokumentoinnin minimivaatimukset ja arviointikysymyksiä itse/vertaisarvioinnin tueksi. Opettaja kopio väliajoin sähköiset portfoliot GSE:n pilvipalveluun. 

Osallistujat

Työskentelyyn osallistuu jokainen Torpparinmäen peruskoulun oppilas jossakin vaiheessa koulupolkuansa. Jotkut tutustuvat sähköisen portfolion laatimiseen jo alkuopetuksessa, mutta systemaattisesti ja oppilaan tekemänä prosessin seuraaminen alkaa kolmannelta luokalta ja jatkuu kuudenteen luokkaan saakka. 

Arviointi

Sähköisiä portfolioita käytetään arviointipalautteen antamisessa, arviointikeskustelujen tukena ja osittain myös huoltajat ovat päässeet tutustumaan oppilaiden tuotoksiin (vanhempainvartti, sähköposti).

Oppilaiden kokemuksista sähköisen portfolion käytöstä on tuotettu tutkimusartikkeli: The Functions and Benefits of the ePortfolio in Craft Education at the Primary Level.

”Kun lähdimme kehittämään tätä portfoliotyöskentelyä muutama vuosi sitten, digiteknologiaa ei hyödynnetty käsityön opetuksessa. En ollut nähnyt aiemmin oppilaiden tekemiä portfolioita sähköisessä muodossa. Koin, että oli selkeä tarve kehittää työkalu, joka mahdollistaa prosessin dokumentoinnin ja tallentaa tärkeät hetket työskentelyn eri vaiheissa”, kertoo Torpparinmäen peruskoulun käsityön lehtori Auli Saarinen.

Aulin oppilaat laativat sähköistä kirjaa eli portfoliota omasta työskentelystään käsityön tunneilla. Oppilaiden portfoliopäivitykset kertovat sanoin, kuvin ja videoin mitä ollaan yhdessä opiskeltu ja miten oma työ edistyy. “Nyt aloitin pipon tekemisen ja muutin heti suunnitelmaa, sillä teenkin palmikkoa pipooni. Ensin joudun tietenkin tekemään nurjaa ja oikeaa vuorotellen, koska muuten pipo ei pysy edes päässäni”, kertoo yksi Aulin oppilas portfoliossaan.

Materiaalit

 • Neljä iPadia (tablettia)
 • Book Creator -sovellus
 • Opettajan laatima ohjeistus

Plussat

 • Oman kehityksen seuraaminen vahvistaa uskoa omaan pystyvyyteen ja taitojen kehittymiseen (sähköinen todistusaineisto)
 • Portfoliotyöskentely jäsentää oppimista ja vahvistaa muistia (opiskeltavien asioiden mieleenpainumista)
 • Vahvistaa monipuolisesti laaja-alaista osaamista (mm. ajattelu ja oppimaan oppiminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen) vrt. 21st centure skills.
 • Portfolio on oppilaalle lisäkanava, jonka avulla voi tulla selkeämmin kuulluksi ja nähdyksi sosiaalisesti monimuotoisessa ympäristössä sekä päästä esittelemään taitojaan monipuolisemmin kuin pelkän lopputuloksen avulla.
 • Portfolion laatiminen opettaa paljon muita taitoja tiedonkäsittelyn ja sen järjestelyn lisäksi: mm. valokuvausta, videointia, sommittelua, yhteistyötä ja tietenkin vahvistaa yleisiä teknologisia taitoja.
 • Hauskaa toimintaa täyttämään oppituntien tyhjät hetket

Kehitettävää

 • Toiminnan toteuttaminen vaatii tietyn välineistön, jonka tulisi olla koko ajan käytettävissä. Vaatii siksi työyhteisöltä ymmärrystä ja joustoa kalustoa sijoitettaessa.
 • Jokaisen toimintaan ryhtyvän opettajan kannattaa miettiä tarjolla olevista sovelluksista ja alustoista itselleen ja oppilailleen sopiva ja tarvittaessa olla valmis vaihtamaan tai yhdistelemään erilaisia kokoonpanoja. 
 • Työskentelyyn kannattaa varata runsaasti aikaa ja varautua rauhalliseen etenemiseen eli tärkeintä ei ole päämäärä vaan itse matka!

Tiimi

Torpparinmäen peruskoulu