Sähköinen portfolio lukuvuosiarvioinnin perustana

Sähköinen portfolio, lempinimeltään pofo, on tuttu ja hyväksi koettu kumppani Santahaminan ala-asteen koulussa. Portfolio tukee oppimisen laadullista arviointia lukuvuoden aikana. Portfolioita käyttävät kaikki opettajat ja oppilaat.

”Meillä opitaan entistä enemmän yhdessä ja jaetaan oppimista. Teknologia, kuten sähköisen portfolion käyttö, ei vähennä vuorovaikutusta”, sanoo rehtori Aarne Cederberg

Cederberg puhuu monen vuoden kokemuksen perusteella. Santahaminan ala-asteen koulussa sähköinen portfolio otettiin käyttöön jo vuonna 2012, ja se on koulun kehittämishanke. Porfoliopedagogiikkaa käytetään useissa Helsingin kouluissa, Santahamina on yksi pioneereista.

Kaikki koululaiset, 1.–6.-luokkalaiset, kokoavat töitään lukuvuoden aikana sähköisen portfolion kansioihin. Sanoin, kuvin, videoin – sen mukaan, mikä on kulloinkin paras tapa. Portfolio tuo oppimisprosessin näkyviin. Portfolio toimii laadullisen arvioinnin välineenä.

”Ekaluokkalainen voi vaikkapa antaa ääninäytteet siitä, miten hän lukee syksyllä, jouluna ja keväällä. Esimerkiksi kielten opiskelussa nauhoitetaan keskusteluja portfolion kansioihin. Näin saadaan autenttista aineistoa, josta voidaan arvioida ääntäminen,” Aarne Cederberg kertoo.

Opetussuunnitelma korostaa oppijan aktiivista roolia, itsearviointia. Olennaista on, että oppilaat tietävät, mitkä ovat kulloisenkin opiskeltavan kokonaisuuden tavoitteet ja asettavat itselleen tavoitteita niiden mukaan. ”Oppilaan itsearviointi ei poista opettajan arviointia. Tässä opitaan samalla vuorovaikutustaitoja”, Aarne Cederberg korostaa.

Santahaminan ala-asteella opettajia tuetaan systemaattisesti portfolion käytössä ja arvioinnissa. Ketään ei jätetä yksin. Eri opettajat käyttävät portfoliota hieman eri lailla. Opettaja voi vaikkapa sanella arviointinsa, koska puhuttu viesti toimii toisinaan paremmin kuin kirjoitettu.

”Kehitämme arviointikulttuuria”, asiantuntijaopettaja Lotta Segerman kiteyttää. Hän toimii kaupunkitasoisessa portfolio-oppiminen, arviointi ja laaja-alainen osaaminen -tiimissä.

Sähköisen portfoliossa tapahtuvan laadullisen arvioinnin lisäksi oppilaat saavat lukuvuoden lopussa niin sanotun summatiivisen arvioinnin.

Sähköisen portfolion käyttö alkaa koulussa jo ekaluokalla. Pienimmät oppilaat käyttävät iPadeja ja isommat läppäreitä. Portfolio toimii nykyään Teamsissa O365:ssä. Muitakin alustoja on kokeiltu.

”Pofon käyttö on helppo oppia”, tuumaavat 4.-luokkalaiset NeijaValentin ja Kasper. Neija tosin sanoo alussa olleen ongelmia kirjautumisen kanssa, muttei nykyään. Hän pääsee portfolioonsa myös puhelimella.

Kokemusten perusteella Santahaminan ala-astella on tehty se johtopäätös, että alusta ei ratkaise, vaan filosofia. Yhteinen tahtotila. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä erilaisilla sähköisillä toteutuksilla.

Rehtori muistuttaa vielä, että kirjoilla ja tietokoneilla on omat roolinsa eivätkä ne sulje pois toinen toisiaan. ”Myös tunnetaitojen opiskeleminen on systemaattisempaa, kun tavoitteet ovat oppilaille selvät.”

Tavoitteet

Tavoitteenamme on ollut kehittää yhtenäistä arviointikulttuuria, jossa erilaiset arviointitavat, jatkuva arviointi ja oma oppiminen saadaan tehtyä näkyväksi. Tavoitteena on kehittää portfoliota siten, että se palvelee opettajia ja oppilaita ja pystymme keräämään oppilaiden oppimista yksien kansien väliin.

Tavoitteena on lisätä ja kehittää oppilaiden aktiivista rooli oppijana, oppimisprosessin omistajuutta sekä uuden opetussuunnitelman mukaista arviointia.

Mitä tehtiin?

 • Yhteisen arviointifilosofian luominen keskustelemalla
 • Sovittiin yhteinen rakenne portfoliolle (sisältökirjasto, yhteistyötila ja oppilaan oma kansio)
 • Syksystä 2019 alustaksi valittiin Microsoft Teams
 • Sovittiin yhteinen tapa toteuttaa arviointia portfoliossa (aikataulu, oppilaan ja opettajan roolit)
 • Avattiin opetussuunnitelman tavoitteet oppilaille ymmärrettävään muotoon ja luotiin tavoitteista visuaalisia tavoitetauluja. Tavoitetaulut liitettiin oppilaan portfolioon sekä tauluiksi luokkien seinille
 • Sovittiin yhteinen tapa toteuttaa väliarvioinnit, jotka pohjautuvat portfolioon tuotettuun materiaaliin

Miten tehtiin?

 • Aktiivinen portfolion käyttö; kehittämistyön jatkuva toteutus, kokeilu ja arviointi

Osallistujat

Kaikki 1.-6.-luokkalaiset.

Arviointi

Santahaminan koulussa kaikki oppilaat 1.-6.-luokkalaiset käyttävät portfoliota kaikissa oppiaineissa ja jokaisen oppiaineen arviointi tapahtuu portfoliossa. 

Materiaalit

Käytämme Santahaminassa Microsoft Teams portfolioalustana. Oppilaat käyttävät portfoliotyöskentelyyn lähinnä tietokoneita. Halukkaat ovat saaneet ladata omiin puhelimiinsa myös sovellukset.  

Plussat

 • Oppilaat kehittävät portfoliota tekemällä omia reflektointi- ja arviointitaitojaan. 
 • Oppilaiden käsitys omasta oppimisesta paranee ja oppilaat osaavat hahmottaa omat vahvuudet ja kehityskohteet. 
 • Opettajat sekä huoltajat pystyvät seuraamaan oppimista, kirjaamaan oppilaalle huomioita ja kannustuksia sekä kokoamaan jatkuvaa arviointia yhteen paikkaan.
 •  Opettajat pystyvät antamaan arviointia monipuolisesti ja eri tapoja hyödyntäen. 
 • Jatkuva arvioinnin kehittäminen pitää yllä pedagogista kehittämistyötä. 

Kehitettävää

 • Teknologian, pedagogiikan, lainsäädännön ja tietoturvan yhteensovittaminen vaatii jatkuvaa kehittämistyötä. (Esim. sisäänkirjautuminen, portfolion jakaminen, tietoturvallisuus jne.)
 • Arviointikulttuurin rakenteellisuuden ja systemaattisuuden vahvistaminen ja kehittäminen.
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen.
 • Osaamisen jakaminen. 

Tiimi

Santahaminan ala-asteen koulu