Minä brändinä -​kurssi Torkkelissa

Helsingin kuvataidelukion Minä brändinä -kurssilla opiskelijat jäsentävät omaa osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan, harjoittelevat esiintymistä ja laativat itselleen ansioluettelon ja osaamisportfolion. Kurssi huipentuu tiimityöskentelynä toteutettaviin yritysten toimeksiantoihin, joita opiskelijat löytävät nuorille keikkatöitä välittävästä mobiilipalvelusta. Osana kurssia lukiolaiset ovat muun muassa kuvanneet yritystapahtumaa, tuottaneet kuvituskuvia ja suunnitelleet maskotin. Opiskelijoillamme on monenlaista visuaalisen alan osaamista sekä harrastuneisuuden että opiskeltujen taidekurssien ansiosta. Oman osaamisen ja lahjakkuuden hahmottaminen, saati sitten niiden paketoiminen asiakkaita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi ei kuitenkaan ole itsestään selvää.

Kurssin aikana opiskelijat tekivät ansioluettelon eli cv:n ja osaamisportfolion, harjoittelivat esiintymistä toistensa edessä ja avulla, miettivät osaamispaketteja asiakkaille ja ottivat tiimeissä vastaan aidon työtehtävän eli “haasteen”, jonka asetti tarjolle yhteistyökumppani työelämästä “WorkPilots -keikkatyöalusta”. Työskentelyä ohjasi kolme eri oppiaineiden opettajaa, kaksi kuvataide- ja yksi yhteiskuntaopin opettaja.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 • oppii näkemään itsensä osaavana ja taitavana kuvataiteen tulevana ammattilaisena ja työntekijänä, jonka osaamisesta ja työpanoksesta erilaiset asiakkaat ja yhteiskunnalliset toimijat ovat kiinnostuneita 
 • osaa laatia asianmukaisen, kiinnostavan ja omia kykyjä ja taitoja avaavan CV:n ja portfolion, joilla pystyy markkinoimaan ja myymään omaa osaamistaan 
 • oppii toimimaan tiimin jäsenenä, joka ratkaisee yhteistyössä muiden kanssa ongelmia ja keksii toteutustapoja erilaisiin tilanteisiin 
 • oppii muotoilun perustaitoja: ongelmanratkaisua, kulttuurista ajattelua, taiteellista ilmaisua ja innovatiivista asennetta  
 • ymmärtää visiointia, tuotteistamista, konseptisuunnittelua, tuotebrändin rakentamista ja palvelumuotoilua  
 • tutustuu muotoilun ajankohtaisiin ilmiöihin ja trendeihin sekä ennakoi tulevia  
 • osaa esitellä ideoitaan visuaalisesti, kirjallisesti sekä suullisesti 

Mitä tehtiin?

 • Kurssilla jäsennettiin omaa osaamista ja poimittiin esiin taitoja ja asenteita. Suuri osa työskentelyä oli aidon työtehtävän ympärillä: miten viestitään omista taidoista asiakkaille, miten kuunnellaan asiakasta ja tehdään töitä tavoitteen eteen, miten toimitaan tiimissä, jonka jäsenet osaavat eri asioita ja miten noudatetaan aikatauluja.
 • Kurssilla opittiin tekemällä, kokeilemalla ja osallistumalla. Heti kurssin alussa järjestäydyttiin tiimeihin, joissa työskenneltiin koko kurssin ajan. Tiimin jäsenet kannustivat ja sparrasivat toisiaan saavuttaakseen parempia oppimistuloksia. He jakoivat keskenään tietoa ja kokemuksia sekä ratkoivat ongelmia yhdessä.
 • Keskeisenä oppimisen lähtökohtana oli ongelmalähtöinen ja kokeellinen työskentely. Teknologiaa hyödynnettiin tarkoituksenmukaisesti kurssin tavoitteiden saavuttamiseksi tiedon hankinnassa, työprosesseissa ja oman ilmaisun välineenä.

Miten tehtiin?

 • Opiskelijat toimivat tiimeissä ja kommunikoivat WhatsApp-ryhmissä keskenään ja opettajien ja asiakkaiden kanssa oppituntien ulkopuolella. He valitsivat haasteen eli työkeikan, sopivat työnjaosta ja toteuttivat tehtävät. 
 • Esimerkiksi yksi ryhmä otti kuvauskeikan, meni paikalle sovitusti, otti kuvat, käsitteli ne ja valitsi sopivat asiakkaan tilauksen mukaisesti. Opiskelu tapahtui oppitunneilla, joissa tehtiin oppimistehtäviä tai esiteltiin ja pohdittiin yhdessä työtehtäviä. Opettajat ja koko ryhmä esittivät kysymyksiä ja ratkaisutapoja, jotka ryhmä otti vastaan ja työsti, jos näki niiden hyödyt. 
 • Lähes jokainen ryhmä suoritti ja toteutti työtehtävänsä loppuun asti aikataulussa.

Osallistujat

24 pääasiassa lukion toisen vuositason opiskelijaa, 3 opettajaa

Arviointi

Hyväksyttiin suoritusmerkinnällä, kun seuraavat asiat oli palautettu osana portfoliota sovittuun päivään mennessä:

 • CV 
 • Henkilökuva, joka sisältää tekstin ja valokuvan 
 • Haaste ja oma osuus selvennettynä 
 • Osaamispaketit  
 • Haasteiden osalta vähintään prosessin kuvaus. (Mitä on tehty, miten paljon aikaa on mennyt, millaisia ongelmia ja oivalluksia on ollut, mikä on ollut oma rooli.) 

Materiaalit

Kaikki aineisto koottiin omin voimin. Opettajat etsivät aineistoa tekijänoikeuksista, brändäyksestä, portfoliosta, yrittäjyydestä, liiketoimintasuunnitelman teosta jne. Kaikki aineisto linkitettiin opiskelijoiden käyttöön MUA4-kurssihuoneeseen O365-ympäristöön.

Plussat

Opiskelijat osoittivat suurta innostusta ja motivaatiota päästessään tekemään aitoja työtehtäviä oikeille maksaville asiakkaille. He toimivat jäsentyneesti ja tavoitteen suuntaisesti. Kurssin ilmapiiri oli iloinen ja opiskelumyönteinen. Opiskelijat kokivat oppivansa paljon.

Kehitettävää

Seuraavalla kurssilla opettajat osaavat toimia jäsentyneemmin ja koordinoivat tehtäviään paremmin. Aineistot ovat jo valmiina, jolloin ei tule epäselvyyttä, mistä niitä löytyy, myöskään opiskelijoille. Joitakin oppimistehtäviä karsitaan pois opiskelijoilta saadun palautteen perusteella.

Tiimi

opettajat Anne Mattsson, Hanna Pusa ja Tuttu Sillanpää, Helsingin kuvataidelukio