Kielitietoinen arki

Kielitietoinen toimintakulttuuri hyödyttää kaikkia oppilaita

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan koulun kielenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Perusopetuksessa kielikasvatus ei rajoitu vain äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten tai oman äidinkielen oppitunneille, vaan on kokonaisvaltainen osa kaikkea oppimista, joka ohjaa oppijaa peruskielitaidon hallinnassa ja kohti käsitteellisen ajattelun kieltä.

Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.

Erityisesti oppilaille, jotka opiskelevat suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää (S2) suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline. Kielitietoisessa koulussa eri tasoiset suomen kielen oppijat saavat kouluarjessa tarvitsemaansa tukea ymmärtämiseen, ymmärretyksi tulemiseen ja kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilaalla on perusoikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä.

Kielitietoisia perusrutiineja

On tärkeää luoda arkeen toistuvia käytänteitä, jotka tukevat lasten kielellistä kehitystä ja joissa jaetaan luokan kielellistä pääomaa. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • aamutervehdykset luokassa osatuilla kielillä
 • toistuvat aamurutiinit oppilaiden vetämänä, viikonpäivä, kuukausi, sää, vuodenaika, eri kulttuurien juhlapäivät esim. juhlakalenterin avulla.
 • päivän kulku esillä kuvin tai värein ja käsittein
 • käsienpesuvuorojen jakaminen, jonon muodostaminen tms. arkisen toiminnan valjastaminen kielen kehitystä tukevaksi toiminnaksi: Seuraavaksi käsienpesulle menevät ne, joilla on punaista väriä vaatteissa/ jotka istuvat lähimpänä ikkunoita/ joiden nimessä on R-äänne jne.
 • aina kun siirrytään käsittelemään uutta asiaa, laitetaan keskeisten käsitteiden kuvat ja sanat esille

Kielitietoisen opettajan huoneentaulu

 1. Käytä kuvia ja havainnollistamista opetuspuheesi ja opetustekstien tukena. Hyödynnä monipuolisesti erilaista tukimateriaalia; sanallisia, visuaalisia, auditiivisia, symbolisia ja kinesteettisiä.   
 2. Nimeä ja laita esiin opetuskokonaisuuden tavoitteet ja keskeiset käsitteet.   
 3. Avaa huolella käsiteltävän aihepiirin keskeisimmät käsitteet.  
 4. Mahdollista kaikkien oppilaiden osallistuminen eriyttämällä tehtäviä ja esittämällä kaikille sopivia kysymyksiä. Uuteen aiheeseen tutustumisessa ja opitun kertaamisessa käytä kyselytekniikkaa, joka mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Esim. sanoita määritelmiä ja kysy niihin liittyviä käsitteitä (eikä toisinpäin). Kysy käsitteitä, jotka on aiemmin opeteltu tai on mahdollista löytää tekstistä, luettelosta tms.
 5. Auta oppilasta havainnoimaan oppiaineen tekstilajeille tyypillisiä piirteitä ja harjoittelemaan niiden soveltamista. Esim. ohje, kertomus, tietoteksti, uutinen, mielipidekirjoitus.
 6. Osoita arvostusta oppilaidesi osaamiin kieliin tasavertaisesti ja edellytä sitä myös oppilailtasi.
 7. Luo turvallinen kieli-ilmapiiri opetusryhmääsi. Sen jälkeen mahdollista oppilaillesi tutustuminen toistensa kieliin ja kulttuurisiin tapoihin sekä itsensä ilmaiseminen suomen kielellä myös alkeiskielitaidon vaiheessa oleville.
 8. Anna oppilaillesi mahdollisuuksia käyttää myös muita kieliä kuin suomea oppimisensa tukena. Kannusta huoltajia tukemaan lastaan omilla kielillään kotitehtävien tekemisessä ja lukemaan tälle  ääneen.
 9. Luo oppimistilanteita, joissa keskustellaan kielistä, käytetään eri kieliä rinnakkain ja vertaillaan niitä. Esim. eläinsanat eri kielillä esillä, mitä samaa, mitä erilaista niistä löytyy   
  tai luetaan ja tarkastellaan samaa tekstiä eri kielillä.
 10. Luo vuorovaikutustilanteita, joissa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus käyttää ja kehittää omaa suomen kielen taitoaan aktiivisesti.
 11. Kannusta oppilaitasi lukemaan säännöllisesti suomeksi ja muilla käyttämillään kielillä koulussa ja vapaa-ajalla. 

Materiaaleja ja hyviä käytänteitä