Ilmiömäistä banaania

Koulun oppilaskunnan hallitus valitsi syksyllä koko koulun ilmiön aiheeksi banaanin. Selvitimme viikon alussa tietoa banaanista ja rakensimme ilmiötä, tutkivan oppimisen avulla. Oppilaat tekivät ennakkokäsitykset asiasta, tutkimuskysymykset ja hypoteesit kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat tekivät pienryhmissä erilaisia tutkimuskysymyksien suuntaisia tutkielmia. He tutkivat banaaniviljelyn historiaa, banaanin matkaa viljelijältä, banaanin kypsentämön kautta kuluttajalle. Ilmiöviikko purettiin saman viikon lauantaina, avoimien ovien päivässä, jossa myös vanhemmat olivat mukana. Oppilaat tekivät banaanin matkasta näytelmän, animaatioita, musiikkia banaanista. Lisäksi lukuisia esitelmiä ja ryhmätöitä, sekä kyselyitä mm. banaanin kypsyysasteista.

Tavoitteet

Ilmiöviikon tavoitteena oli tuoda tutkivan oppimisen työtavat mm. tutkimusrungon tekeminen oppilaille tutuksi. Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen.

Mitä tehtiin?

Jokainen ryhmä teki ennakkokäsityksen banaanista, omat tutkimuskysymykset ja hypoteesin. Tämän jälkeen ryhmät etsivät ja syvensivät tietojaan banaaniin liittyen.

Miten tehtiin?

3.–6.-luokkalaiset jaettiin neljään ryhmään, jossa oli oppilaita kaikilta luokka-asteilta. 1.–2.-luokkalaiset muodostivat oman ryhmän. Ryhmien sisällä jakauduttiin vielä pienempiin ryhmiin, yhteisen alustuksen jälkeen.

Osallistujat

Kaikki koulun oppilaat ja opettajat.

Arviointi

3.–6.-luokkalaiset oppilaat tekivät omat tutkimusraporttinsa OneNote-alustalle, jossa oli myös heidän itsearviointinsa tehdystä tutkimuksesta.

Materiaalit

Olimme opettajien kanssa sopineet yhteisen rungon, jonka pohjalta toimme asian oppilaiden tietoisuuteen. Alkuinformaation jälkeen oppilaat saivat päättää sen, millaisen tuotoksen he tekevät, banaaniin liittyen. Lisäksi olimme hankkineet lisämateriaalia mm. tukulta, joka kypsentää banaaneja.

Plussat

  • Yhteistoiminta ja vuorovaikutus eri luokka-asteella olevien oppilaiden kesken.
  • Uuden oppiminen ja yhteisten tulosten vertailu.
  • Yhdestä pienestä aiheesta, banaanista, kasvoi suuria kokonaisuuksia, joista opimme paljon.

Kehitettävää

  • Ilmiö kesti yhden viikon, ja lauantain avoimissa ovissa oppilaiden tuotokset esiteltiin muille oppilaille sekä vanhemmille. Viikko on melko pitkä aika asian käsittelyyn, ensi kerralla mietimme ilmiön pituuden tarkemmin.

Tiimi

Suomenlinnan ala-asteen koulu