Välkommen till den digitala lärresursen en hållbar framtid för gymnasieeleverna!

Den digitala lärresursen En hållbar framtid för gymnasister! är avsedd för gymnasieskolorna och utformad att användas som stöd för studieavsnitt om ämnet Hållbar framtid. I lärresursen behandlas teman inom området hållbar framtid i två huvudavsnitt: Min hållbara vardag och Vårt hållbara liv.

Produktionen av materialet har finansierats av Utbildningsstyrelsen.

Jag som konsument // Hållbar mat // Cirkulär ekonomi i vardagen // Hur kan jag hantera mina klimatkänslor? // Jag som påverkare // Påverkande i näromgivningen // Mediernas inflytande på mig // Framtidens högskola // Framtidens arbetsliv // Rymningsspelet Pari muuttujaa // Inledning: Begrepp // Hur påverkar man klimatförändringen internationellt? // Vi påverkar samhälleligt för en hållbar framtid // Hållbart välbefinnande // En hållbar framtid främjas runt om i världen // Framtidsvisualisering

Min hållbara vardag

Allt det som rör främjandet av en hållbar framtid händer också i våra vardagsliv. Vi gör varje dag många vardagliga val som har ett samband till större fenomen inom en hållbar framtid och på så sätt kan vi bidra till främjandet av en hållbar framtid även i vårt dagliga liv. Gymnasieelever kan på många sätt främja en hållbar framtid i sin vardag och sin näromgivning.

Avsnittet Min hållbara vardag granskar den hållbara framtiden genom teman i vardagen och näromgivningen och främjandet av en hållbar framtid genom våra egna handlingar och val. Vi närmar oss temana genom berättelser.

Utöver en hållbar vardag fokuserar avsnittet på verksamhet i vår närmaste omgivning och påverkan på vår närmaste omgivning för att främja en hållbar framtid. Vi reflekterar över sådant som rör den hållbara framtiden även tillsammans i gruppen och tar fram idéer kring hur vi skulle kunna främja en hållbar framtid i vår näromgivning, vår gymnasieskola och vår kommun. Avsnittet behandlar även klimatkänslor och sätt att hantera och lindra dem.

Teman som ingår i avsnittet:

Min hållbara vardag:

 • Cirkulär ekonomi i vardagen
 • Jag som konsument
 • Hållbar mat
 • Hur kan jag hantera klimatkänslor?
 • Framtidens högskolor
 • Framtidens arbetsliv
 • Jag som påverkare
 • Påverkan i den egna vardagen
 • Mediernas påverkan på mig

I slutet spelar vi rymningsspelet där vi lär oss det grundläggande om Thinglink-plattformen tillsammans med studiekamraterna.

Min hållbara vardag lyfter fram sätt att handla hållbart och påverka genom de egna handlingarna i den egna vardagen. Målet är att identifiera hur den hållbara framtiden syns i ens egen vardag, bättre förstå hur de egna valen hänger ihop med hållbar utveckling och se möjligheter att genom den egna verksamheten och de egna valen påverka främjandet av en hållbar framtid.

Även om ingen individ och ingen enskild gymnasieelev är ansvarig, har våra val i vardagen betydelse. Tillsammans kan ungdomarna som studerande, kommuninvånare och konsumenter påverka vilka förändringar som görs och vilka nya verksamhetssätt som införs i till exempel gymnasieskolorna, kommunerna och företagen för en hållbar framtid.

När ni har avlagt alla delar som ingår i avsnittet Min hållbara vardag, kan ni, om ni vill, göra följande reflektions- och diskussionsuppgifter med tillämpning av teman i gruppen.

Vad om? Svaga signaler 2022 – berättelser om framtiderna: https://wordwall.net/fi/resource/33822068

Vårt hållbara liv

Avsnittet Vårt hållbara liv behandlar också positiva förändringar som sker runtom i världen på väg mot en hållbar framtid.

I avsnittet sätter vi oss in i begrepp inom områdena hållbar utveckling, klimatförändring och miljökris, det internationella samarbetet och EU-samarbetet för att hejda klimatförändringen och främja en hållbar framtid, exempel på främjandet av en hållbar framtid från hela världen och slutligen framtidsfantasier.

Vårt hållbara liv:

 • Inledning: begrepp (de globala målen för hållbar utveckling, den ekosociala bildningssynen och begrepp inom området klimatförändring)
 • Att påverka klimatförändringen internationellt
 • En hållbar framtid främjas runtom i världen
 • Vi utövar samhällspåverkan för en hållbar framtid
 • Hållbar välfärd

På slutet för eleverna spela spelet om Framtidsfantasier där de planerar en önskvärd och en sannolik framtid för sig själva och hela världen. Hur ser en hållbar värld ut enligt gymnasieeleverna?

Länk till scenariot En hållbar framtid för gymnasieeleverna:

https://www.thinglink.com/scenariocard/1560978466805907458

Du kan genomföra antingen ett eller båda huvudavsnitten. Du kan också bara göra vissa av de delar som ingår i avsnitten och välja ut de delar som passar till din undervisning.  Materialet har publicerats i Biblioteket för öppna lärresurser (https://aoe.fi/) och är fritt tillgängligt. Materialet är licensierat med Creative Commons-licensen Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell. Lärresursen har också publicerats som tillgängliga PDF-filer och innehållet och uppgifterna i materialet får fritt tillämpas och anpassas till den egna undervisningen.

En hållbar framtid och GLP2021

Lärresursen motsvarar målen för mångsidig kompetens enligt GLP2021 och lämpar sig för användning med följande obligatoriska läroämnesinnehåll:

Min hållbara vardag

 • FI2:  Etik
 • TE1: Hälsan som resurs
 • ÄI5: Att tolka text 1 + ÄI3: Kommunikation 1
 • GE1: En värld i förändring
 • SL1: Det finländska samhället+ SL3: Finland, Europa och en värld i förändring
 • KO1: Egna bilder, delade kulturer + KO2: Rum, platser och fenomen i miljön
 • SH1: Jag som studerande + SH2: Fortsatta studier, arbetsliv och framtid

Vårt hållbara liv

 • GE1: En värld i förändring
 • SL1: Det finländska samhället+ SL3: Finland, Europa och en värld i förändring
 • BI3: Människans inverkan på ekosystemen

Hållbar utveckling och hållbar framtid nämns flera gånger i de nya grunderna för gymnasiets läroplan. I gymnasieutbildningens värdegrund förstås ”nödvändigheten av en hållbar livsstil samt byggs en kunskapsgrund för en ekonomi som gynnar miljön och främjar medborgarnas välbefinnande”. Lärresursen beaktar målet enligt gymnasiets värdegrund att eleven ska förstå vikten av sin egen verksamhet och det globala ansvaret i en hållbar användning av naturresurser, hejdandet av klimatförändringen och bevarandet av den biologiska mångfalden. (GLP2021)

Lärresursen beaktar också målen för mångsidig kompetens, bland annat i delområdena

 • etisk kompetens och miljökompetens
 • samhällelig kompetens
 • kommunikativ kompetens
 •  samt tvärvetenskaplig och kreativ kompetens.

Scenariot på ThingLink

Innehållen i lärresursen finns på plattformen ThingLink och scenariot är avsett att användas av eleverna för att bekanta sig med innehållen och upptäcka innehåll på plattformen. På ThingLink-plattformen finns olika tematiska innehåll, videor, uppgifter och rymningsspelet Pari muuttujaa och spelet Tulevaisuuskuvittelupeli som är avsedda att spelas i slutet av avsnittet Min hållbara vardag och Vårt hållbara liv. Eleverna kan också lyssna på textavsnitten på ThingLink.

Webbplatsen Helsingfors lär sig

På lärresursens sida på webbplatsen Helsingfors lär sig finns lärarens anvisningar till lärresurspaketet samt beskrivningar av och anvisningar för uppgifterna i materialet.

Wordwall-uppgifter

I lärresursen ingår interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall (https://wordwall.net/sv. En del av uppgifterna finns även inbäddade i avsnitten på ThingLink. Du hittar länkarna också till Wordwall-uppgifterna i denna lärarhandbok.

360-bilder

I lärresursen ingår 360-bilder tagna i Helsingfors som används som bakgrundsbilder i avsnitten på ThingLink. Om du vill, kan du ladda ned 360-bilderna från Biblioteket för öppna lärresurser och använda dem i din undervisning.

Källor

Grunderna för gymnasiets läroplan 2021.

Utbilningsstyrelsen finansierar projekter