Påverkande i näromgivningen

Mål

Syftet med avsnittet är att ge gymnasieeleverna olika verktyg med vilka de kan påverka en hållbar framtid i sin vardag, sin gymnasieskola och sin närmiljö.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • ÄI1
  • ÄI5
  • SL1

Beskrivning

Ungdomar har i alla tider velat påverka framtiden och därför har vi i detta avsnitt samlat olika sätt med vilka ungdomarna kan påverka i sin närmiljö. Till närmiljön räknas den egna gymnasieskolan och området där man bor. Vårt mål med materialet är att uppmuntra de unga att utöva mer påverkan i sin närmiljö och att ge dem konkreta verktyg för påverkan.

Thinglink: Påverkan i den egna vardagen

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor

Barns och ungas deltagande och påverkan: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/lapsen-oikeudet-lahtokohtana/lasten-ja-nuorten-osallistuminen-ja-vaikuttaminen

5+1 vinkkiä aikuiselle: Nuoret vaikuttavat, kun osallisuus on oikeaa: https://www.sitra.fi/blogit/5-1-vinkkia-aikuiselle-nuoret-vaikuttavat-kun-osallisuus-on-oikeaa/

Delaktighet i skolor: https://kehitys.nuoretjaosallisuus.fi/osallisuus-kouluissa/

Utveckla skolmåltiderna: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/#Kouluruokailu_osana_vastuullista_syomista

Barns rättigheter: https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/#12-artikla

Gymnasielag: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180714

Påverkan för gymnasieelever: https://lukio.fi/piiritoiminnan-opas/lukiolaisvaikuttaminen/

Påverkan: https://lukio.fi/meista/vaikuttaminen/

Om ungdomsrådet: http://www.nuva.fi/mika-nuorisovaltuusto

Delaktighet i skolor: https://kehitys.nuoretjaosallisuus.fi/osallisuus-kouluissa/

Elevkårens verksamhet: https://omaoppilaskunta.fi/oppilaskunta-toimii/

Får ordning på den grundläggande verksamheten: https://lukio.fi/lukioille/opiskelijakunnille/perustoiminta-kuntoon/

Påverkan för gymnasieelever: https://lukio.fi/piiritoiminnan-opas/lukiolaisvaikuttaminen/

Stävjande av klimatförändringen på gymnasieskolor: https://improbatur.fi/kylla-lukioissa-voidaan-hillita-ilmastonmuutosta/

Fem enkla idéer, jreativt uttryck: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/5-helppoa-ideaa-luovaan-ilmaisuun/

Anvisningar och information om att ge feedback:

https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback

Oma Stadi: https://omastadi.hel.fi/?locale=sv

Stadslotsar: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli/Stadiluotsit

Ledamöter och sammanträdestider, stadsfullmäktige i Helsingfors: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/stadsfullmaktige/ledamoter

Nämnder och direktioner: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/namnder

De mänskliga rättigheternas Helsingfors: https://ihmisoikeudet.hel.fi/?lang=sv

Sätt att delta och påverka: https://osallistu.helsinki/sv/for/satt-att-delta/

Klimatförändring: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos

Klimatsmart: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/lantinen-bulevardikaupunki/ilmastoviisaus

Klimatsmarta Helsingfors: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/organisation/Besok/llimatsmarta-helsingfors/

Kolneutrala Helsingfors: https://www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin/helsinki-hiilineutraaliksi

Tillsyn över och uppföljning av Helsingfors klimatmål: https://helsinginilmastoteot.fi/sv/city-act/klimatmalen-och-uppfoljningen/

En hållbar livsstil: https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/keke-fi.pdf

Helsingfors klimatvakt: https://ilmastovahti.hel.fi/

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. och Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsingfors: Otava.