Hur påverkar man klimatförändringen internationellt?

Mål

Syftet med avsnittet är att ta reda på vilka åtgärder som görs för att påverka klimatförändringen i alla länder. Dessutom bekantar vi oss med de avtal som ingåtts i länderna för att stoppa den accelererande klimatförändringen. Slutligen är målet att stifta bekantskap med Europeiska unionen och påverkan inom unionen.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • SL1
  • SL3
  • BI3

Beskrivning

Klimatförändringen gäller alla länder och likaså gagnar de åtgärder som planerats för att lindra klimatförändringen alla länder. Om vi inte lyckas stoppa klimatförändringen kommer konsekvenserna att drabba de fattigaste länderna och deras befolkningar hårdast.

Avsnittet ger en översikt över de åtgärder som vidtagits för att påverka klimatförändringen i alla länder och de avtal som ingåtts för att stoppa den accelererande klimatförändringen. Slutligen bekantar vi oss med påverkan inom Europeiska unionen. Medborgarna i Europeiska unionen har rättigheter som unionslagstiftningen garanterar och detta ger medborgarna möjlighet att påverka Europeiska unionens verksamhet. Som verktyg för påverkan nämns bland annat rösträtten och att ställa upp som kandidat i valen, uppkomsten av lagar och intressebevakning inom Europeiska unionen samt det europeiska medborgarinitiativet.

Thinglink: Att påverka klimatförändringen internationellt

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Det internationella klimatavtalet: https://wordwall.net/fi/resource/33920812

Avtal om naturskydd: https://wordwall.net/fi/resource/33920924

EU:s gröna giv: https://wordwall.net/fi/resource/33921163

Kolneutral EU: https://wordwall.net/fi/resource/33924003

Uppkomsten av lagar i Europeiska unionen: https://wordwall.net/fi/resource/33923940

Påverkan i Europeiska unionen: https://wordwall.net/fi/resource/33923897

Påverkan i Europeiska unionen: https://wordwall.net/fi/resource/33923635

Källor:

Klimatförändringen: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos

Paris klimatavtal: https://ym.fi/pariisin-ilmastosopimus

Klimatförändringarna: vad gör EU?: https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/climate-change/

Tidslinje för klimatavtalet: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/ilmastosopimus-aikajana

EU:s gröna giv: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

Miljöskydd: https://www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/ymp%C3%A4rist%C3%B6-ja-kuluttaminen/ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu-812  

IPCC stödjer det klimatpolitiska beslutsfattandet: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-ilmastopaneeli

IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/kuudes-arviointiraportti

EU-medborgarens rättigheter och påverkningsmöjligheter i EU: https://eurooppatiedotus.fi/sv/du-och-eu/eu-medborgarens-rattigheter-och-paverkningsmojligheter-i-eu/

Så här skrivs en EU-lag: https://eurooppatiedotus.fi/sv/sa-har-skrivs-en-eu-lag/

End the Cage Age: https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_fi

Europaparlamentet vill förbjuda buruppfödning av djur: https://animaliamedia.fi/euroopan-parlamentti-haluaa-kieltaa-elainten-hakkikasvatuksen/

Aunesluoma, J., Rilla, J. och Varis, S. 2021. Lukion yhteiskuntaoppi Uutishuone: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Helsingfors: Sanoma Pro.

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. och Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsingfors: Otava.