Elevens digitala lärstig inom den grundläggande utbildningen

Bild: Riku Ounaslehto

Elevens digitala lärstig är ett verktyg som gör det lättare för läraren att undervisa digitala färdigheter med beaktande av såväl medieläskunnighet som programmering och praktiska färdigheter, utan att glömma innehållet i olika läroämnen. På den digitala lärstigen fördjupas färdigheterna som ingår i digital kompetens varje år. Här finns mål och uppgifter för olika åldersgrupper som ger möjlighet att göra konkreta övningar inom digital kompetens.

Målen för Elevens digitala lärstig är indelade i följande fyra målhelheter baserat på kunskapsbeskrivningarna i det nationella programmet Nylitteracitet (mediekompetens, programmering, informations- och kommunikationsteknik):

  • Interaktion
  • Eget och kreativt skapande
  • Praktiska färdigheter
  • Ansvar och trygghet

Uppgifterna innehåller tydliga anvisningar och lektionsmaterial. Helheten ges även ut på finska och engelska.

Kunskapsmålen

Uppgiftsstigarna

  • Uppgiftsstigarna och målen finns på plattformen OmaOps där eleven och läraren kan följa och bedöma uppnåendet av målen.