Lärande

Sektorn för fostran och utbildning möjliggör livslångt lärande för människor i alla åldrar i Helsingfors – barn, ungdomar och vuxna.

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på finska samt den fria bildningen. Hela sektorn är underställd nämnden för fostran och utbildning. Nämnden har en svensk och en finsk sektion. Verksamheten leds av sektorchefen Satu Järvenkallas.

Fostrans- och utbildningssektorn betjänar med en personalstyrka på cirka 14 000 på över 700 adresser

  • nästan 30 000 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
  • cirka 45 000 elever inom den grundläggande utbildningen
  • drygt 20 000 studerande i gymnasierna och yrkes- och vuxeninstitutet Stadin AO
  • drygt 100 000 vuxenstuderande i Arbis och det finska arbetarinstitutet

Sektorns tjänster i Helsingfors kompletteras av ett flertal privata aktörer och statligt utbud.

Vår verksamhet baseras på dessa planer

Fostran, undervisning och utbildning baseras på planer som utarbetats utifrån nationella grunder:

All verksamhet styrs också av Helsingfors stadsstrategi. Dessutom styrs verksamheten av branschens resultatbudget som ingår i stadens årliga budget, med bindande mål.

Läge för tillväxt

Helsingfors stadsstrategi 2021—2025

Lärstigarna

Branschen har flera lärstigar som kompletterar målen inom läro- och liknande planerna, t.ex.

Hela staden som lärmiljö

En förutsättning för att en pedagogik inriktad på livslångt lärande kan tillämpas är att lokalerna är anpassningsbara. Medan ny- eller reparationsbyggande pågår kan tjänsterna flyttas över till tillfälliga lokaler, där lärandet sker tills det är möjligt att återvända till den egentliga verksamhetslokalen. Bekanta dig virtuellt med våra lärmiljöer:

Foto: Jefunne Gimpel