Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä

ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Innovaatiorahasto

Hankeaika: 1.10.23-30.9.25

Hankkeen kolme tärkeintä tavoitetta:

1. Tieto- ja taitokeskittymän käynnistäminen kolmen hanketoimijan kesken, erilaisten oppimiseen ja TKI-toimintaan liittyvien yhteistyömallien rakentaminen hyödyntäen oppimisympäristöjä ja yritysyhteistyötä

2. Tieto- ja taitokeskittymän tunnettavuuden kasvattaminen ja uuden showroomin perustaminen. Yritysten ja opiskelijoiden houkuttelu mukaan toimintaan. Kampusten yhteistyö- ja oppimisalustojen ja tilojen/laitteiden käytön avaaminen hanketoimijoille ja tämän toimintamallin yhteiskehittäminen käyttäjien ja Helsingin kaupungin kanssa.

3. Korkeakoulu- ja yritysyhteistyömallien kehittäminen (kv-potentiaali), Yhteistyökumppanien hankkiminen ja toiminnan jatkorahoitusmalli

Hankkeen toimenpiteet:

1. Kootaan tieto- ja taitokeskittymää fasilitoiva organisaatio ja luodaan keskittymälle yhteiset toimintamallit, visuaalinen ilme sekä nettisivut

2. Liitetään syntyvä ekosysteemi muihin verkostoihin, alustoihin ja hankkeisiin

3. Tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Metropolian, Stadin AO:n ja Aalto-yliopiston välillä ja laajennetaan yhteistyö koskemaan koko rakennusalan kenttää Suomessa

4. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön yrityksille suunnattu palvelukokonaisuus ja toteutetaan yhteiskehittämispilotteja (osaamis-, innovaatio[1]ja teknologiapilotit)

5. Rakennetaan Myllypuro Showroom (fyysinen liikuteltava ympäristö) ja siihen liittyvät virtuaaliset ympäristöt, toteutetaan verkostoon liittyviä tapahtumia

6. Tehdään TKI-ekosysteemin toiminta tunnetuksi ja houkuttelevaksi tapahtumin, tietoiskuin ja työpajoin sekä kohdistetulla markkinointiviestinnällä

7. Vahvistetaan rakentamisen alan kansainvälisiä verkostoja ja avataan ne tukemaan yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä

8. Suunnitellaan tieto- ja taitokeskittymän jatkorahoitus toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Hankkeen kaikkia tavoitteita ja toimenpiteitä läpileikkaavana teemana on kestävä kehitys, erityisesti kiertotalouden ja digitalisaation edistäminen rakennusalalla.

Mukana Stadin AO, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto

Yhteystiedot: hankevastaava Petri Heinilä, petri.heinila@hel.fi