Lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittäminen

lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2024-30.6.2025

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää lukiokoulutuksessa siten, että jokainen lukio-opiskelija saisi riittävää ja oikea-aikaista tukea lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin valmistautuessa.

Avustuksella yhteiskehitetään tuetun oppimisympäristön malli sekä kielitietoisen pedagogiikan monipuolisia toimintatapoja. Yhteiskehittämisellä varmistetaan se, että hankkeessa kehitetyt tuen muodot vastaavat oppilaitosten tarpeisiin ja ne tulevat osaksi lukioiden pysyviä rakenteita. Koko lukioyhteisö osallistuu kehittämiseen. Hankkeessa kirkastetaan eri toimijoiden rooleja ja vastuita oppimisen tukeen liittyen. Avustuksella palkataan työntekijöitä koordinoimaan ja jäsentämään kehittämistyötä.

Hankkeessa kehitettyjä malleja ja toimintatapoja otetaan käyttöön soveltuvin osin kaikissa Helsingin lukioissa.

Tuetussa oppimisympäristössä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky vahvistuvat pedagogisten tukitoimien ja monialaisen yhteistyön tuloksena. Tuetun oppimisympäristön tarkoitus on tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä koordinoida ja toteuttaa tukitoimia, jotta opiskelija saa yksilöllisten tarpeidensa mukaisen oikea-aikaisen tuen. Kielipedagogien työn tuloksena lukioiden opetushenkilöstön valmiudet tunnistaa, tukea ja arvioida vieraskielisten opiskelijoiden oppimista lisääntyy ja vieraskieliset opiskelijat saavat tukea opintoihinsa oikea-aikaisesti sekä laaja-alaisesti. Tavoitteena on tarjota monipuolisia pedagogisia ratkaisuja sekä tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot: Tiina Kalliola, projektipäällikkö, puh. 040-6565 370, tiina.kalliola@hel.fi