Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.1.-31.12.2022

Tavoitteet:

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten poissaoloja on seurattu keväästä 2020 lähtien säännöllisesti, kartoitettu päiväkoteja ja asiakasryhmiä, joissa poissaoloja ollut paljon sekä luotu toimenpiteitä poissaoloihin puuttumiseen. Analyysissa on tunnistettu, että poissaolot ovat suurempia alueilla, joissa varhaiskasvatukseen osallistuminen on vähäisempää. Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarve kasvanut. Rakenteellista tukea saavien lasten määrä oli 200 enemmän kuin syksyllä 2019. Päiväkoteihin lisätään henkilöstöä, joka mahdollistaa joustavan ja pedagogisen pienryhmätoiminnan, kohdennetummat tukitoimet kasvuna oppimisen tukemiseen. Lisähenkilöstön kohdennus erityisesti alueille, joissa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kaupungin keskiarvoa alhaisempi. Myös perusopetuksessa oppilaiden poissaoloja seurataan tiiviisti. Toimialalla on tehty dashboard-työkalu tietojohtamiseen, jonka avulla rehtorit voivat seurata koulun poissaolotilanteita ja puuttua niihin poissaolojen puuttumismallin mukaisesti. Perusopetuksessa lukuvuosi 20-21 on ollut osalle oppijoista ja ryhmistä rikkonainen johtuen karanteeneista, poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, erityisistä
opetusjärjestelyistä tai muista poissaoloista sekä kevään 21 etäopetusjaksosta. Tuen tarvetta on havaittu myös oppijoilla, joilla tuen tarvetta normaalitilanteessa ei muutoin olisi. Kouluilla on arvioitu oppilaiden osaamista ja tuen tarvetta luku – ja laskutaidossa. Lisärahoitus on tarkoitus kohdentaa kouluille vakinaisen henkilöstön lisätunteihin, jotka kohdistuvat tukiopetukseen ja osa-aikaisen erityisopetukseen ja/tai samanaikaisopetukseen. Lisäksi rehtorilla on tarpeen mukaan mahdollisuus palkata lisähenkilöstöä em. tukitoimien tehostamiseksi. Opettajien osaamisen kehittämistä vahvistetaan suunnitelmallisella oppimisen tukeen liittyvällä täydennyskoulutuksella. Erityinen painopiste on varhaiskasvatushenkilöstön sekä luokan- ja aineenopettajien osaamisen kehittämisessä.