URAOHJAIN+ / CAREERDRIVER+

ammatillinen koulutus

Hankeaika: 1.3.2023-28.2.2025

Tavoitteet:

URAOHJAIN+-ryhmähanke keskittyy osaavaa työvoimaa etsivään IT-alaan sekä moniosaamista vaativaan media-alaan. Pääkaupunkiseudulla aloille koulutettuja työttömiä on useita tuhansia. Samaan aikaan työvoiman tarve etenkin IT-alalla on valtava. Hankkeen räätälöidyillä palveluilla vastataan ko. alojen työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin. Hanke keskittyy nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten vahvistamiseen. Hankkeella haastetaan työnhakijat, työnantajat, työllisyyspalvelut ja oppilaitokset yhdessä pohtimaan, kehittämään ja mallintamaan kestäviä työllisyysratkaisuja, joissa asiakkaan osaaminen ja työnantajan tarpeet aidosti kohtaavat ja työllistyminen helpottuu.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen kestävän työllistymisen malli. Mallia kehitetään neljällä toisiinsa limittyvällä painopisteellä: 1) asiakasohjauksen kehittämisellä nopeammin työllistymispolulle, 2) yritysyhteistyön kehittäminen kestävien kumppanuuksien pohjalta, 3) kokonaisvaltaisen ohjausmallin kehittäminen ja 4) jatkuva oppiminen työllistymisen tukena.

Uudessa mallissa panostetaan samanaikaisesti tarjonnan monipuolistamiseen ja palvelupolun selkeyteen henkilöasiakkaan näkökulmasta. Mallissa eri oppilaitosten koulutustarjontaa ja ohjausosaamista yhdistelemällä räätälöidään henkilöasiakkaalle yhdistelmä osaamista ja tukea. Hankekumppanit luovat yhdessä saumattoman palvelukokonaisuuden, jossa työ- ja toimintakyvyn, työelämätaitojen ja substanssiosaamisen kehittäminen tapahtuu yhtäaikaisesti, jolloin työllistymispolkuja saadaan nopeutettua ja tehostettua.

Lisätiedot: Jaakko Hyytiä, projektipäällikkö, Uraohjain+, uraohjain.hel.fi

jaakko.hyytia@hel. p. 040 664 3020 / 09 310 28040

Mukana olevat organisaatiot:

StadinAO, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu