Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen Helsingissä

Perusopetus

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankeaika: 1.8.2021 – 31.7.2023

Tavoitteet: Kehittämisen tavoitteena on poissaolojen riskitekijöiden tunnistaminen, riittävän varhainen poissaoloihin puuttuminen ja poissaolojen vähentäminen. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa oppilaiden tunnistettuja kouluun kiinnittymisen keinoja, kuten oppilaiden positiivisia oppimiskokemuksia sekä osallisuuden vahvistamista, hyviä opettaja oppilassuhteita, kodin ja koulun yhteistyötä sekä yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa. Tavoitteena on myös mallintaa kouluille systemaattinen poissaolojen seurannan ja puuttumisen toimintamalli. Tässä hyödynnetään myös pedagogista tietojohtamisen alustaa, joka on otettu käyttöön Helsingissä elokuussa 2020. Lisäksi tavoitteena on systemaattinen ja riittävän yhdenmukainen tunne- ja vuorovaikutusohjelmien käyttö, jatkuvan ryhmäytymisen menetelmien mallintaminen ja systemaattinen käyttö sekä muiden KVO13 ohjelmassa kuvattujen toimintamallien mallintaminen ja jalkauttaminen kouluissa.

Yhteystiedot: Hanne Savunen, projektipäällikkö