Perusopetuksen tutoropettajaverkosto

Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2017 – 31.7.2021

Tavoitteet: Tutoropettajatoiminnalla edistettiin jokaisessa perusasteen koulussa 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Toiminnalla vahvistettiin erityisesti digitaalisten ympäristöjen ja välineiden hyödyntämistä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Tutoropettajat tarjosivat omassa koulussaan kollegoille matalalla kynnyksellä vertaistukea ja -koulutusta, aina kulloisistakin kollegojen tarpeista lähtien ja omien osaamisalueidensa/vahvuusalueidensa mukaisesti. Toiminta kehitti koulujen osallistavaa toimintakulttuuria ja kehittämismyönteisyyttä, opettajien ja oppilaidenkin digiosaamista sekä oppimisympäristöjen monipuolista käyttöä ja teknologian pedagogista käyttöä. Tutoropettajaverkoston rooli perusopetuksen pedagogisen toimintaympäristön kehittämisessä oli keskeinen. Tutoropettajat saivat laajasti kiitosta työstään rehtoreilta ja kollegoiltaan.

Linkit: Tutoropettajatoiminnasta Opetushallituksen sivustolla