Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuksessa 2021-2023

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.7.2023

Tavoitteet:

Kehitämme kokonaisvaltaisesti suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksemme digitaalista ympäristöä, joka tukee VASU:mme ja muiden keskeisten (mm. Uudet lukutaidot -ohjelma) tavoitteiden mukaisen pedagogisen toiminnan suunnittelua, ohjausta, dokumentointia, arviointia, seurantaa ja kehittämistä. Ohjaamme varhaiskasvatuksen opettajiamme TVT-välineiden, mm. OmaOpsin hyödyntämiseen pedagogisesti perustellulla tavalla. Kehitämme lasten aktiiviseen sisällöntuotantoon perustuvan pedagogisen dokumentoinnin innovatiivisia toimintatapoja ja edistämme toimintakulttuurin muutosta. Näin tuemme lasten yksilöllistä yhdenvertaisuutta digiosaamisessa sekä lasten omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja valmiuksia ymmärtää lähiyhteisönsä moninaisuutta. Samalla vastaamme huoltajien puolelta esille nousseeseen tarpeeseen varhaiskasvatuksemme
ja kotien välisen yhteistyön kehittämisestä, kuvaamalla monipuolisesti lapsen toimintaa varhaiskasvatuspäivän aikana.


Yhteystiedot: Kati Immeli-Vänskä, projektipäällikkö, kati.immeli-vanska@hel.fi, p. 040 635 2288