Digiympäristökehitys Stadin esi- ja alkuopetuksessa 2021-2023

Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja alkuopetus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.7.2023

Tavoitteet:

Kehitämme kokonaisvaltaisesti suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksemme (erityisesti alkuopetuksen) digitaalista ympäristöä, joka tukee EsiOPS:imme ja POPS:imme ja muiden keskeisten (mm. Uudet lukutaidot -ohjelma) tavoitteiden mukaisen pedagogisen toiminnan ja oppimisprosessien suunnittelua, ohjausta, dokumentointia, arviointia, seurantaa ja kehittämistä. Ohjaamme esi- ja perusopetuksen opettajiamme TVT-välineiden, mm. OmaOpsin hyödyntämiseen pedagogisesti perustellulla ja kyseisen oppiasteen arjen tarpeisiin luontevasti sopivalla tavalla. Kehitämme lasten aktiiviseen sisällöntuotantoon perustuvan pedagogiikan ja sen
dokumentoinnin innovatiivisia toimintatapoja ja edistämme toimintakulttuurin muutosta. Samalla vastaamme huoltajien puolelta esille nousseeseen tarpeeseen erityisesti esiopetuksen ja kotien välisen yhteistyön kehittämisestä, kuvaamalla monipuolisesti lapsen toimintaa esiopetuspäivän aikana.

Yhteystiedot: Kati Immeli-Vänskä, projektipäällikkö, kati.immeli-vanska@hel.fi, p. 040 635 2288