Tukimateriaalia kouluille kielitietoisen samanaikaisopetuksen toteuttamiseen

Kielitietoista samanaikaisopetusta pilotoitiin yhdeksässä helsinkiläisessä peruskoulussa vuosien 2019–2020 aikana. Toiminnan tavoitteena oli luoda malli, joka edistää henkilöstön kielitietoista osaamista sekä kehittää oppilaiden kielitietoisuutta ja oppimisen edellytyksiä.

Oman äidinkielen opettajat, suomi toisena kielenä -opettajat sekä luokan- ja aineenopettajat kehittivät yhdessä kielitietoisia ja monikielisyyttä edistäviä opetuksen tapoja. Huomio kiinnitettiin oppiaineiden kielellisten elementtien lisäksi oppilaiden osaamiin kieliin ja niiden aktivointiin oppitunneilla. Osa monikielisistä oppilaista sai myös opetusta omalla äidinkielellä.

Eri kielten käyttö opetuksessa ja oppimisessa on ollut yleisesti oppilaita innostavaa ja osalle oppilaista hyvinkin merkityksellistä. Sekä opettajat että oppilaat ovat tunnistaneet toiminnan moninaisia positiivisia vaikutuksia.

Tukimateriaalia kouluille kielitietoisen samanaikaisopetuksen toteuttamiseen –vihkoseen (PDF) on koottu pilotissa syntyneet havainnot, oivallukset ja mallit sekä kuvauksia toteutetuista opetuskokonaisuuksista.

Toiminnan pilotointi oli osa OPH:n ja OKM:n rahoittamia Kotona Helsingissä I ja II –hankkeita sekä Helsingin Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisohjelman toteuttamista.

Valokuva: Aki Rask