Toimiva arki ryhmään! Pedagoginen työkalupakki säätelyn haasteisiin

Pedagoginen työkalupakki on tarkoitettu varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen henkilöstölle ryhmän toimivan arjen rakentamisen apuvälineeksi. Työkalupakkiin kootut toimintatavat ovat osa laadukasta pedagogiikkaa ja yleistä tukea.

Pedagoginen työkalupakki koostuu kahdesta osasta:

  • Ensimmäisessä osassa käydään läpi hyviä pedagogisia periaatteita ja toimintatapoja, jotka tukevat kaikkia oppijoita, esimerkiksi toiminnan strukturointi, ilmapiiri ja ryhmäyttäminen sekä käyttäytymisen ja motivaation ohjaus.
  • Toisessa osassa syvennytään tarkemmin yleisimpiin säätelyn haasteisiin sekä erilaisiin keinoihin vastata niihin. Kuvatut tukitoimet ovat luonteeltaan yksilöllisempiä, mutta ovat sovellettavissa myös koko ryhmän käyttöön. Säätelyn haasteisiin syvennytään jokaisessa luvussa samanlaisen rakenteen avulla: arjen havainnot, taustasyyt, tuen periaatteet ja tukitoimet.

Yleisimpiä säätelyn haasteita, joita on kuvattu tässä pedagogisessa työkalupakissa, ovat:

  • Vireystilan säätely
  • Tarkkaavuuden säätely
  • Oman toiminnan säätely
  • Tunteiden ja käyttäytymisen säätely
  • Aistisäätely

Toimiva arki ryhmään! on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Oikeus oppia -kehittämistyötä Helsingissä.