Täältä tulevaisuuteen -opas tulevaisuuskasvatukseen ja työelämätaitojen opetukseen

Täältä tulevaisuuteen -opas tarjoaa vinkkejä, materiaaleja ja toimivia käytänteitä tulevaisuuskasvatukseen ja työelämätaitojen opetukseen. Opas on suunnattu peruskoulujen opettajille ja opinto-ohjaajille sekä muille kasvatusalan ammattilaisille.

Täältä tulevaisuuteen -opas (PDF) tarjoaa kootusti paljon erilaisia tulevaisuus- ja työelämäkasvatuksen materiaaleja, joita esitellään myös jaoteltuina eri vuosiluokille. Yläkoulun materiaalit on jaettu neljään ryhmään: työelämätaidot, yrittäjyystaidot, taloustaidot sekä kestävä kehitys ja tulevaisuus.

Lisäksi oppaasta löytyy erityisesti koulun aikuisille suunnattuja vinkkejä yrittäjyys- ja tulevaisuuskasvatukseen syventäviin materiaaleihin, malleja koulujen ja yhteistyökumppanien välisen yhteistyön vahvistamiseen sekä käytännön esimerkkejä työelämäkasvatuksen toteuttamisesta kouluissa.

Oppaan ovat koonneet helsinkiläisissä kouluissa opettajina ja opinto-ohjaajina työskentelevät Juha Alanne, Cristina Isoviita, Jyrki Karjalainen ja Ville Leppänen osana Tulevaisuuden työelämäosaaminen peruskoulussa -hanketta. ”Tavoitteenamme oli koota käytännönläheinen työkalu koulun arkeen. Olemme keränneet oman työkokemuksemme pohjalta mielekkäiksi katsomiamme, ensisijaisesti maksuttomia aineistoja, joista pyrimme kokoamaan mahdollisimman kattavan kokonaisuuden”, oppaan tekijät kertovat.

Oppaassa korostetaan myös kasvattajan tulevaisuuspuheen ja oppilaiden osallistamisen merkitystä. ”Pelkät materiaalit ja muut opetuksen sisällöt eivät yksin tuota tulosta. Keskeistä on sävy, tulokulma ja asenne, jolla aiheita ja kasvatettavia lähestymme. Kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisina luomme joka hetki tulevaisuutta ja siirrämme omia tiedostettuja ja tiedostamattomia ajatuksiamme tulevaisuudesta lapsiin ja nuoriin, joita kohtaamme. Toimikaamme siis mahdollisimman tiedostavasti ja kannustavasti, nähden työn ja maailman murroksen ennemminkin mahdollisuutena ja haasteena kuin uhkana tai ongelmana. Näin luomme tulevaisuudestamme paremman paikan elää ja työskennellä”, oppaan tekijät kannustavat.

Opas on tehty kesäkuussa 2021 päättyneessä Tulevaisuuden työelämäosaaminen peruskoulussa -hankkeessa, jota rahoitti Opetushallitus. Hankkeessa järjestettiin myös koulutuksia tulevaisuuden työelämästä ja työelämätaidoista peruskoulujen opettajille ja opoille. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin kaksi 1,5 kuukauden kokeilua, jossa hankkeessa työskennelleet opettajat ja opinto-ohjaajat kokosivat työelämätaitojen opettamisen ja kehittämisen materiaaleja ja hyviä toimintamalleja, suunnittelivat koulutuksia sekä kehittivät koulujen ja työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä ja omaa osaamistaan opettajien työelämäjaksolle liittyneillä työelämävierailuilla ja työn varjostamisella.

Valokuva: Jussi Hellsten