Tutkiminen ja oppiminen: Tornin rakennus ohjeen mukaan

Tornin rakentamisessa opitaan tarkkaa kuuntelua, ohjeen mukaan toimimista sekä paikan ja muodon käsitteitä.Tarvitaan rakennuspalikat tai esimerkiksi erikokoisia pahvilaatikoita. Rakennuspalikoita jaetaan oppilaille yksi sarja (eli sama määrä ja samanlaisia palikoita) / parille tai neljän hengen ryhmälle. Oppilaat kokoavat tornin kuulemiensa ohjeiden mukaan. Samalla havainnoidaan kunkin palikan kokoa, muotoa, väriä ja kuviointia sekä opitaan käsitteitä ja vertailumuotoja. Sen jälkeen opettaja voi pyytää oppilaita etsimään ja osoittamaan palikan, joka on tietyn värinen tai tietyssä kohtaa tornia.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Tutkiminen, ominaisuuksien havainnointi ja niistä kertominen, kysymyksien tekeminen, ohjeiden antaminen ja niiden noudattaminen, käsitteiden omaksuminen.

Keskeistä sanastoa

Värit, muodot (kolmio, ympyrä, suorakulmio), koko, vertailumuodot (suurempi – suurin, pienempi – pienin), matala – korkea, järjestysluvut, yksi / kaksi ylempänä/ alempana, yksi enemmän / vähemmän / lisää, ylin, alin, keskimmäinen, kolmas ylhäältä jne.

Opettajan rooli

Opettaja tekee kysymyksiä, ohjaa havainnointia ja käyttää tietoisesti opetettavia käsitteitä. Opettaja voi rajata käsitteiden määrää esimerkiksi väreihin. Opettaja seuraa oppilaiden kielenkäyttöä ja huolehtii siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät, osallistuvat ja omaksuvat sanastoa. (Jos opettaja olettaa, ettei ohjeiden antaminen vielä luonnistu oppilailta, hän voi itse toimia tornin rakentamisen ohjaajana ja sanella ohjeet.)
Opettaja voi kirjoittaa ennen leikin alkua keskeiset avainsanat taululle tai näyttää ne kuvina.

Toisten oppilaiden merkitys

Oppilaat opettelevat ja käyttävät käsitteitä, muodostavat käsky- ja kysymyslauseita, harjoittelevat vuorovaikutusta ja neuvottelevat merkityksistä. 

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon perusteella

Ei yhteistä kieltä

  • Opettaja havainnollistaa kuvien avulla, mikä väri, millainen kuvio tai muu ominaisuus palikasta tulisi löytyä.

Alkeiskielitaito

  • Oppilas toimii ohjeen mukaan mutta ei itse muodosta käskyjä.

Peruskielitaito

  • Oppilas antaa itse ohjeita. Hän voi kuvailla palikkaa, ja muut arvaavat, mitä palikoista hän tarkoittaa. Esim. Se on yksi alempana. Siinä on kolmio.  Siinä on sahalaitainen alareuna.

Huoltajien osallisuus 

Keskeisten käsitteiden avaaminen omalla kielellä (esim. Google-kääntäjän avulla) rakennelmasta viedään kuva kotiin: kotiläksynä oppilas kertoo omalla kielellä, miten torni on koottu, minkä värisiä palikoita siinä on käytetty ja mitä muotoja (kolmio, neliö, suorakulmio) on opiskeltu.