Esi- ja alkuopetuksen kielitietoista yhdessä oppimista: Tarinakirjaprojekti

Valokuvassa oppilaiden tekemiä tarinakirjoja pöydällä.
Valmiita tarinakirjoja esillä kirjajulkkareissa.

Toiminnan keskeinen sisältö

Jokainen oppilas tekee oman kirjan. Kirja voi olla ns. hiljainen kirja, jossa on vain kuvia tai siinä voi olla myös tekstiä. Teksti voi olla oppilaan itsensä kirjoittama tai oppilas voi sanella tekstin aikuiselle, joka kirjoittaa sen ylös. Kirja voi olla millä tahansa oppilaan osaamalla kielellä tai kielillä. Kirjaa työstetään esi- ja alkuopetuksen yhteisissä tapaamisissa sekä oman ryhmän tunneilla.

Yhteinen aloituskerta

Ensimmäisellä kerralla tarkastellaan kirjoja: mitä asioita kirjan kannessa on (kirjailijan/kuvittajan nimi/nimet, kirjan nimi, kansikuva)? Huomataan, että kirjoja on eri kielillä ja että kaikissa kirjoissa ei ole tekstiä. Jokainen lapsi saa tyhjän kirjan, johon ensimmäisellä kerralla tehdään kansi (oma nimi, kirjan nimi ja kansikuva).

Toinen kerta

Toisella kerralla pohditaan ensin yhdessä, millaisissa paikoissa tuttujen kirjojen tarinat tapahtuvat (esim. metsä, taikametsä, velhokoulu, merenalainen maailma, koulu, koti jne.). Sen jälkeen oppilaat piirtävät kirjansa ensimmäiselle aukeamalle kuvan kirjan tapahtumapaikasta. Viereinen sivu jätetään vielä tyhjäksi tekstiä varten (lapsi kirjoittaa itse, aikuinen kirjoittaa lapsen sanelusta tai kirja on hiljainen kirja, jossa ei ole tekstiä).

Kolmas kerta

Kolmannella kerralla aiheena on kirjan päähenkilö. Aluksi pohditaan yhdessä, millaisia päähenkilöitä tunnetuissa kirjoissa on. Tunnekorttien avulla keksitään, mitä oman tarinan päähenkilö esimerkiksi rakastaa, mitä pelkää ja mistä tulee surulliseksi. Lapset piirtävät kuvan omasta päähenkilöstä kirjaansa. Viereen voi halutessaan itse kirjoittaa tai pyytää aikuista kirjoittamaan asioita päähenkilöstä. Tarinaa ja kuvitusta jatketaan oman ryhmän tunneilla.

Neljäs kerta

Kirjajulkkarit. Kirjat ovat nyt valmiit. Esi- ja alkuopetuksen oppilaat kokoontuvat yhteen lukemaan kirjoja. Aikuiset auttavat lukemisessa. Tarjolla on juhlajuomaa ja pientä syötävää.

Keskeiset sisällölliset tavoitteet

 • kirjoihin ja tarinoihin tutustuminen
 • tarinan keskeiset elementit (päähenkilö, tapahtumapaikka, juoni)

Kielelliset tavoitteet ja keskeistä opittavaa sanastoa

 • tarinan keksiminen ja kertominen
 • tarinan kirjoittaminen (koululaiset)
 • tarinoiden kuunteleminen
 • tarinoiden lukeminen (koululaiset)
 • sanastoa: kirja, kansi, sivu, tapahtumapaikka, (pää)henkilö, juoni, kirjailija, kuvittaja

Kielellinen tuki ja eriyttäminen

 • Kuva tehdään ennen tekstiä.
 • Kuvasta voi kertoa sanoja, virkkeitä tai pidempää tarinaa.
 • Sadun voi kertoa tai kirjoittaa myös muulla kielellä kuin suomeksi. 
 • Satu voi olla myös ns. hiljainen kirja, jossa on vain kuvia. 
 • Opettaja auttaa kokoamaan oppilaan tarinaan liittyvää sanastoa esim. kuvasanalistaksi.
 • S2-opettaja voi auttaa omien tuntiensa puitteissa satujen kertomisessa ja kirjoittamisessa. 

Toisten lasten merkitys

 • Osallisuuden tunne vahvistuu ryhmän yhteisen toiminnan kautta.
 • Kieltä opitaan myös ikätovereilta, ei vain aikuisilta.
 • Samaa kieltä puhuvat oppilaat voivat työskennellä yhdessä.
 • Lapset saavat tukea toisiltaan kirjoittamiseen.
 • Innostus tehdä omaa tarinaa ja kuulla toisten tarinoita tarttuu lapselta toiselle.

Opettajien roolit

Esi- ja luokanopettajat suunnittelevat yhdessä yhteisten tapaamisten sisällöt ja tarvittavat materiaalit. Yhteisissä tapaamisissa opettajat ohjaavat toimintaa, kertovat ohjeet tarvittaessa kuvatukea käyttämällä ja varmistavat, että kaikki oppilaat pääsevät mukaan ryhmän toimintaan. Opettajat toimivat kirjureina niille lapsille, jotka eivät vielä itse osaa kirjoittaa mutta haluavat kirjaansa tekstiä. Esillä on kirjoja, joita katsotaan yhdessä ja joita lapset voivat tutkia. S2-opettajat osallistuvat työskentelyyn omien tuntiensa puitteissa auttamalla tarinoiden kertomisessa tai kirjoittamisessa sekä tarjoamalla sanastoa kertomisen tueksi. 

Materiaalit

 • erilaisia lastenkirjoja yhdessä tutustuttavaksi
 • jokaiselle lapselle kirjapohja, johon oma kirja tehdään
 • kirjoitus- ja piirustusvälineet

Oppimisympäristössä huomioitavaa

 • Esillä on runsaasti kirjoja, joista lapset voivat käydä tutkimassa ideoita.

Suunnittelu ja toteutus: Herttoniemenrannan ala-asteen ja päiväkoti Tuorinniemen opettajat