Luova toiminta: Sadusta draamaan

Toiminnan tavoitteena on oppilaan sanavaraston rikastuttaminen ja kertovan puheen tukeminen suomen kielellä ja äidinkielellä. Tätä esimerkkimallia voi muokata omalle opetusryhmälleen sopivaksi.

 • tutustutaan käsiteltävänä olevan sadun kautta (esim. Kultakutri ja kolme karhua) ennalta valittuun sanastoon ja käsitteisiin
 • käydään satua läpi yhdessä, avataan sanoja ja juonta havaintomateriaalin avulla
 • syvennetään työskentelyä draaman, taiteen ja oman kerronnan keinoin
 • kuvitetaan juoni
 • valmistetaan sadulle lavasteet ja päähenkilöhahmot

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet:

 • pohditaan sadun vaiheita keskustellen, esim. kuvia tai käsinukkeja apuna käyttäen
 • tehdään yhdessä sadusta omat esitykset pienryhmissä
 • ryhmien valmiit esitykset esitetään muille oppilaille ja voidaan myös esittää vanhemmille esim. luokkajuhlassa.
 • jatkotyöstäminen: kirjoitetaan sadulle oma loppu ja valmistellaan tehdyillä hahmoilla ja lavasteilla uusi esitys
 • tehdään oma satukirja

Keskeistä sanastoa (sadun mukaan)

 • ympäristö: koti, metsä, talo, huoneet
 • substantiivit: tyttö, tuoli, sänky, tyyny, peitto, pöytä, ikkuna, ovi, lautanen, lusikka
 • perhe: isä, äiti, lapsi
 • paikkasanat: sisällä, ulkona, yläkerrassa, alakerrassa
 • vertailusanat: pieni, keskikokoinen, suuri, kova, pehmeä, sopiva, korkea, matala
 • aikaa kuvaavat käsitteet: sillä välin, koko aamun, myöhemmin
 • adjektiivit: kuuma, lämmin, kiltti, paha, iloinen, nälkäinen, järkevä, väsynyt
 • verbit: kävellä, asua, kurkistaa, odottaa, rikkoutua, nukahtaa, säikähtää

Opettajan rooli

 • valita keskeiset käsitteet sadusta ja avata niitä ensimmäisellä lukukerralla
 • valita valmiiksi havainnollistavat kuvat uusille sanoille ja käsitteille
 • ohjata oppilaita toiminnallisissa vaiheissa
 • rohkaista lapsia itseilmaisuun
 • dokumentoida työskentelyn vaiheet

Toisten oppilaiden merkitys

 • satua käydään yhdessä läpi sekä keskustellen että toiminnallisesti leikin ja draaman kautta
 • yhteinen tekeminen lisää oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon mukaan

Ei yhteistä kieltä

 • satua käydään läpi kuvien, esim. käsinukkien ja mahdollisuuksien mukaan DVD:n avulla
 • nimetään asioita
 • läksyksi voidaan antaa kuva-sanalista

Alkeiskielitaito

 • satua käydään läpi lyhyissä pätkissä
 • vahvistetaan kerrontaa havainnollistamalla sitä kuvin ja käsinukein
 • annetaan lapselle aikaa tuottaa oikeita sanoja
 • läksyksi voidaan antaa opittujen sanojen ja niiden taivutusmuotojen etsimistä tekstistä

Peruskielitaito

 • aikuinen rohkaisee lasta kertomaan satua itse avustavin kysymyksin: Miten? Miksi? Minne? Milloin?
 • muodostetaan kokonaisia lauseita
 • kootaan lauseita yhtenäiseksi kertomukseksi
 • läksyksi voidaan antaa lauseiden/tarinan muodostamista sanalistoja apuna käyttäen

Huoltajien osallisuus

 • Huoltajille tiedotetaan, että tunneilla käsitellään satuja
 • Selvitetään, saako tunneilla käsiteltävää satua lainattua kirjastosta (omalla äidinkielellä)
 • Oppilasta kannustetaan kertomaan kotona satua omalla kielellään
 • Oppilasta kannustetaan lukemaan läksyjä (sanalistoja ym.) kotona vanhemmilleen.
 • Satuprojektin lopuksi huoltajat voidaan kutsua katsomaan valmista esitystä