Leikitään yhdessä: Päiväpiiri

Hyödynnetään yhteinen päiväpiiri kielen ja käsitteiden omaksumisessa ja vahvistetaan jo opittuja kielellisiä taitoja. Tuetaan lapsen vuorovaikutusta kavereiden kanssa ja vahvistetaan lapsen osallisuutta leikeissä. Aikuinen rohkaisee ja kannustaa lapsia päiväpiirissä myös keskinäiseen vuorovaikutukseen keskusteluiden ja leikkien kautta.

Tarvikkeet: päiväjärjestys ja viikko-ohjelma kuvin, kuvat tulevista tapahtumista ja toiminnoista. Puhetta tukeva muu konkreettinen materiaali liittyen leikkeihin, tarinoihin, satuihin ja lauluihin, joita päiväpiirissä käsitellään (esimerkiksi kuvat, esineet, tulevaa toimintaa esittelevä materiaali), säätiloihin liittyvät kuvat jne.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • tutustutaan päiväpiirissä tarvittavaan sanastoon ja leikeissä käytettäviin fraaseihin. Laajennetaan lapsen käsite- ja sanavarastoa leikkien, laulujen, satujen ja lorujen kautta
 • harjoitellaan lauseiden muodostamista ja leikki-ideoiden esiin tuomista sanallisesti
 • tuetaan lapsen ymmärtämistä havainto- ja kuvamateriaalin avulla
 • päiväpiiri sopii hyvin myös alkavalle kielenoppijalle ja lapselle, jolla ei ole vielä suomen kielen taitoa

Keskeistä sanastoa

 • viikonpäivät, värit, lukumäärät, lapsi, aikuinen, koti, loma, sairaana, vapaapäivä sekä kyseisen päivän toimintaan liittyvä sanasto (mitä tänään tehdään, esimerkiksi esitellään tuleva jumppatuokio)
 • nostaa (käsi ylös), nousta (seisomaan), istua (alas), kuunnella, laulaa, ottaa (kädestä kiinni)
 • edessä, vieressä, takana, sivulla, ylhäällä, alhaalla, tänään, eilen, huomenna
 • paljon, vähän, enemmän-vähemmän, aurinkoinen, pilvinen, kylmä, kuuma, lämmin, edessä, takana, vieressä
 • päiväpiirin keskeinen sanasto koostuu lisäksi piirissä tapahtuvasta kielen kehitystä tukevasta toiminnasta (sadut, leikit, laulut, lorut)

Jatkotyöskentely

 • päiväpiiri toistetaan joka päivä yhtenä päivän kulkuun (struktuuriin) liittyvänä, kieltä tukevana toimintana
 • rikastutetaan päiväpiirin lauluja, leikkejä, satuja, loruja esimerkiksi vuodenaikojen mukaan
 • vaihdetaan päiväpiirin vetäjää niin, että lapset voivat vuorollaan pitää päiväpiirin (aikuinen mukana osallistumassa)

Aikuisen rooli

 • aikuinen osallistuu lasten kanssa päiväpiiriin ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • aikuinen valmistelee päiväpiirin pedagogisen ja kielellisen sisällön: huolehtii tarvittavan tilan ja materiaalin ja esittelee lapsille tulevan toiminnan
 • aikuinen luo positiivisen ilmapiirin päiväpiirin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • aikuinen huolehtii, että kaikki lapset oppivat toistensa nimet
 • tukee lasten omia ideoita liittyen päiväpiirin leikkeihin, lauluihin, loruihin ja satuihin
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • päiväpiirissä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • yhteinen tekeminen tukee lasten ystävyyssuhteita
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo leikistä, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat tilanteeseen uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvin tuetun päiväjärjestyksen avulla
 • kieltä, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää toiminnan välineet ja käyttää toimintaan liittyvää sanastoa (esimerkiksi viikonpäivän nimi, väri ja päivän toiminta)
 • aikuinen käyttää tilanteeseen liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”tänään on torstai”, ”torstai on merkitty ruskealla värillä”, ”tänään mennään metsäretkelle”
 • aikuinen suunnittelee päiväpiirissä leikittävän leikin niin, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua myös ilman suomen kielen taitoa (näyttämällä, osoittamalla, näyttelemällä)
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee päiväpiirissä tapahtuvia asioita sanoittaen. Eleet, ilmeet, havaintomateriaali ja kuvat toimivat vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelunaloitteille
 • aikuinen antaa mahdollisuuden osallistua yhteiseen keskusteluun
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla sanallisesti tai näyttäen
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin päiväpiirin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esimerkiksi vieressä, takana, edessä, täällä, värit, lukumäärät
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”minkä niminen päivä on tänään?”, ”mitä leikit ulkona?”
 • lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta esimerkiksi ”mitä söit aamupalalla?”, ”kenen kanssa leikit ulkona?”, ”millainen teidän leikki oli?”, ”mitä sitten tapahtui?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta, esimerkiksi sopien lasten kanssa yhdessä kenellä on puheenvuoro, miten puheenvuorot jaetaan, osallistuu lasten kanssa keskusteluun
 • aikuinen voi jakaa lapsia pieniin porinapiireihin esimerkiksi esittelemään omia lelujaan
 • päiväpiirissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita ja kysymyksiä kuten ”kuinka monta tyttöä täällä on, joilla on hame päällä?”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • esitellään viikko-ohjelma huoltajille
 • viikko-ohjelma ja päiväjärjestys näkyville myös eteiseen, jotta lapsi ja huoltaja voivat keskustella viikon toiminnoista omalla kielellään
 • pyydetään huoltajilta tieto, miten heidän kielellä sanotaan esimerkiksi huomenta. Käytetään eri kielisiä tervehdyksiä päiväpiirissä. Kirjoitetaan tervehdykset myös näkyviin seinälle.