Leikitään yhdessä: Autoleikki hiekkalaatikolla

Yhdessä aikuisen kanssa rakennetaan hiekkalaatikolle tie missä tunneleita, ohituskaistoja, siltoja, risteyksiä jne. Aikuinen on mukana leikissä omalla autollaan ja auttaa lapsia rakentamaan teitä, parkkipaikkoja ja tunneleita nimeten esineitä ja sanallistaen leikkiä esimerkiksi ”tämä auto pysähtyy liikennevaloihin” tai ”aja autolla tunneliin”. Aikuinen rohkaisee ja kannustaa lapsia keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Tarvikkeet: autot, lapiot, tunnelitarvikkeet (esimerkiksi wc-rulla, lautoja), liikennevalot (punainen ja vihreä), stop-merkki, bensa-asema

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • hyödynnetään lasten hiekkalaatikkoleikit kielen ja käsitteiden omaksumisessa ja vahvistetaan jo opittuja kielellisiä taitoja. Tuetaan lapsen vuorovaikutusta kavereiden kanssa ja vahvistetaan lapsen osallisuutta leikeissä.
 • leikki sopii hyvin myös alkavalle kielenoppijalle
 • tutustutaan autoleikissä tarvittavaan sanastoon ja leikissä käytettäviin fraaseihin. Laajennetaan lapsen sanavarastoa tuomalla leikkiin uutta sanastoa uuden leikkimateriaalin kautta.
 • harjoitellaan lauseiden muodostamista ja leikki-ideoiden esiin tuomista sanallisesti

Keskeistä sanastoa

 • auto, tunneli, tie, hiekka, silta, risteys, liikennevalo, poliisi, ihminen, renkaat, ratti, ovi, ikkuna, ruuhka, kolari, jono
 • odottaa, pysähtyä, törmätä, ajaa, tankata, jonottaa
 • värit, lukumäärät, iso, pieni, likainen, puhdas, pitkä, lyhyt
 • päällä, alla, edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, vieressä

Jatkotyöskentely

 • leikki toistetaan usein rikastuttaen sitä
 • lisätään leikkiin ihmishahmot tai eläinhahmot, jotta saadaan leikkiin uutta sanastoa
 • leikkiä voi leikkiä myös sisällä esimerkiksi automatolla
 • lisätään leikkiin esimerkiksi kaupunki rakentamalla legoista talot, sairaala tai korjaamo
 • tehdään leikkiin alusta, jossa on tie merelle, jolloin päästään esimerkiksi laivamatkalle

Aikuisen rooli

 • aikuinen voi osallistua lasten käynnistämään leikkiin ja tuoda siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden tai
 • leikki voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: miettii leikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu, huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa leikkimaailmaa esimerkiksi auttaa rakentamaan tunneleita ja siltoja
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esimerkiksi tuomalla leikkiin uuden hahmon tai esineen
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • leikissä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • yhteinen tekeminen tukee lasten ystävyyssuhteita
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo leikistä, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat leikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digiväline, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää usein toistaen leikin välineet esimerkiksi ”auto”, ”tie”, ”hiekka”
 • aikuinen käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”auto ajaa”, ”kaivetaan kuoppa”, ”missä on lapio?”
 • aikuinen käyttää lapsen nimeä vahvistamaan vuorovaikutusta
 • kun lapsi matkii aikuisen tuottamaa auton ääntä, syntyy yhteinen kokemus leikistä ja vuorovaikutuksesta
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee leikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu. Eleet, ilmeet ja kuvat toimivat vuorovaikutuksen tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelunaloitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla sanallisesti tai näyttäen
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esimerkiksi pieni – iso, alla – päällä, takana – edessä, täällä, värit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”punainen auto ajaa”, ”mikä tämä on?” tai ”mitä tyttö tekee?”
 • lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä autolla sinä haluat leikkiä?”, ”miksi autot törmäsivät?”, ”mihin auto ajaa?”, ”milloin poika saa mennä kadun yli liikennevaloista?”, ”millainen tunneli on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta, esimerkiksi sopii lasten kanssa yhdessä, kuka on liikennepoliisi tms.
 • leikissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”hae varastosta, ylähyllyltä oranssi lapio”
 • harjoitellaan luokittelua ja lukumääriä esimerkiksi ”laita kaikki siniset autot jonoon”, ”anna minulle kolme keltaista pientä autoa”, ”kummalla teistä on enemmän autoja”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • jatketaan autoleikkiä pihalla hiekkalaatikolla ja pyydetään lasta kertomaan leikistä äidinkielellään huoltajille hakutilanteissa
 • dokumentoidaan esimerkiksi valokuvin ja annetaan kuvat lapselle kotiin
 • opetellaan autoleikkiin liittyvä sana esimerkiksi auto kaikilla lasten äidinkielillä ja käytetään niitä leikissä
 • kirjataan näkyviin kaikilla kielillä valittu sana autoleikin lähelle