Ilmiötori ja ​vertaispajat huipentavat ilmiöoppimisen jakson

Roihuvuoren ilmiöoppimisen mallissa työskentely alkaa opettajien suunnittelemien työpajojen kautta. Työpajatoimintaa käytetään elämyksellisten kokemusten antajana ja ajattelun virittäjänä. Sitä seuraa 6-8 viikon mittainen ilmiöoppimisen jakso, jonka aikana oppilaat työskentelevät työpajojen kautta heränneiden, itseään kiinnostavien projektien parissa, soveltamalla tutkivan oppimisen mallia. Prosessia taltioidaan digitaalisesti kuvin ja videoin esim. Google Classroomiin.

Ilmiöoppimisen jakson päätteeksi luokat suunnittelevat toisilleen työpajoja, joissa esitellään omia tuotoksia, jaetaan opittua muille ja annetaan toistenkin kokeilla jotain aiheeseen liittyvää. Vertaispajoissa on oppimisen lisäksi mahdollisuus myös arvioida toisten töitä sekä harjoitella positiivisen, rakentavan palautetteen antamista.

Tavoitteet

 • oman oppimisprosessin dokumentointi esim. google classroomiin
 • oman oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekeminen
 • tiedon jakaminen 
 • ilmaisutaidon ja esiintymisen harjoitteleminen
 • vertaisoppiminen
 • vertaisarvioinnin harjoitteleminen
 • rakentavan ja kannustavan palautteen antaminen

Mitä tehtiin?

Opettajat suunnittelevat työpajoja, joissa oppilaat saavat ilmiöpohjaisen oppimisjakson aiheeseen liittyen toiminnallisen lähestymisen (tutkivan oppimisen mallissa kontekstin luominen). Työpajojen elämyksellisyys ja kokemuksellisuus herättää oppilaan ihmettelyä ja ajattelua pajaviikkoa seuraavan ilmiöjakson opiskelun pohjaksi. 

Ilmiöoppimisen jakson lopulla luokat valmistelivat omiin aiheisiinsa liittyviä 60 min mittaisia vertaistyöpajoja toisille oppilaille. Työpajoissa esiteltiin omia tuotoksia, annettiin toisten kokeilla ja tehdä ja sitä kautta oppia. Työpajoissa myös keskusteltiin ja annettiin mahdollisuus antaa positiivista palautetta. 

Miten tehtiin?

Syyslukukauden 2018 ilmiöjakson aiheena oli “Sadut”.  Työpajaviikolla käsiteltiin satuja toiminnallisesti eri tavoin. Työpajoja seuraavalla ilmiöjaksolla oppilaat lukivat ja työstivät satuja eri tavoin, kirjoittivat omia satuja jne.

Kevätlukukaudella 2019 aiheena oli “Minä kertojana”. Työpajoissa oppilaat saivat kokeilla esimerkiksi erilaisia luovia kerronnan tapoja sekä harjoitella omista tunteista kertomista. Omissa projekteissa perehdyttiin erilaisiin kerronnan tapoihin esim. animaatioiden, mykkäelokuvien, sarjakuvien ja musiikin keinoin. 

Luokkien suunnittelemista työpajoista laadittiin “mainos”, lyhyt esitys, jossa kerrottiin työpajan aiheesta ja sisällöstä. Esityksiin tutustuttiin liikuntasaliin rakennetulla ilmiötorilla, jossa jokaisella luokalla oma esityspiste. Meillä tämä ilmiötori järjestettiin tiistaina. Ilmiötorin esitysten perusteella jokainen oppilas valitsi itseään kiinnostavat aiheet ja työpajat (kaksi pajaa), jotka olivat kuvattuina myös valmiissa valintalomakkeessa. Tämä valintavaihe toteutettiin keskiviikkona yhden oppitunnin aikana opettajan ohjaamana. Opettajat kirjasivat oppilaiden nimet heidän valitsemiensa pajojen kohdalle osallistujien määrän ja sopivien ryhmittelyjen (tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen) takaamiseksi.

Jokainen oppilas osallistui kahteen eri vertaispajaan (yksi torstaina ja yksi perjantaina). Luokan työpajaa pitävät oppilaat olivat valmistautuneet vetämään ja ohjaamaan pajaa yhdessä oman opettajansa kanssa. 

Osallistujat

Kaikki oppilaat osallistuivat. Luokanopettajat olivat työpajojen vetäjien tukena. Aineenopettajat ja resurssiopettajat sekä koulunkäyntiavustajat olivat tukea tarvitsevien oppilaiden mukana pajoissa.

1.-3. luokilla oli oma ilmiötori ja työpajat 1.-3. -luokille. 4.-6. luokilla oli oma ilmiötori ja työpajat 4.-5. -luokille.

Arviointi

Oppijat dokumentoivat oppimisprosessinsa omaan portfolioon.  

Opettajat arvioivat yhdessä oppijan kanssa hänen kokonaistyöskentelyään ja lopputuotoksiaan. Ilmiömessuilla oppilaat esittelevät omia töitään, jolloin on mahdollisuus vertaisarviointiin. 

Toimintaa kehitetään kaikkien oppilaiden osallisuuden ja toimijuuden lisäämiseksi. Jatkossa myös ikäsekoitteisuutta enemmän.

Materiaalit

Toiminnasta riippuvaa. Työpajoissa materiaalit tarpeiden mukaan, tietokoneet, iPadit.

Plussat

Työpajat virittävät oppijan omaa pohdintaa, ihmettelyä ja ajattelua. Oppijoiden omat kysymykset aiheeseen liittyen edistävät tutkivan oppimisen mallin mukaista opiskelua. Työpajat antavat raamit, joten työskentely pysyy aiheessa (OPS:n tavoitteissa), mutta oppimisen omistajuus säilyy oppijalla

 • Yhteisöllinen oppiminen, koko koulun juttu
 • Ilmiöoppimisen prosessien näkyväksi tekeminen
 • Vertaisoppiminen
 • Vertaisarviointi
 • Lasten osallisuus ja toimijuus lisääntyy

Kehitettävää

 • Oppimisen autenttisuuden lisääminen hyödyntämällä eri oppimisympäristöjä Helsingissä. Asiantuntijoiden/verkostojen hyödyntäminen työpajoissa ja tutkivan oppimisen prosessissa. Portfolio-oppimisen käytänteiden kehittäminen luontevammaksi osaksi koulutyötä. 
 • Opettajien osuus työpajojen ohjauksessa vähemmäksi (toimintamallin tutuksi tulemisen myötä varmasti vähenee itsestään).
 • Ilmiötorin sijoittaminen salin sijaan esimerkiksi käytäville ja pidemmäksi aikaa.

Tiimi

Roihuvuoren ala-asteen koulu