Framtidens Energi Experten − FREE − Tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun

Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Hankeaika: 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankkeen koordinaattori: Metropolia 

Hankkeen osatoteuttajat: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Novia, Lähienergialiitto

Tavoitteet:

  • FREE – Framtidens EnergiExpert – tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun hankkeen tarkoituksena on poistaa Uudellamaalla tapahtuvaan energiamurrokseen liittyvää osaamisvajetta energia- ja talotekniikan aloilla ja tuomaan uutta osaamista resurssitehokkaasti erityisesti pk-yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille. Uudellamaalla energiamurros tulee merkittävästi muuttamaan energian tuotantorakennetta keskitetystä hajautettuun, missä tuotantoyksiköt ovat kooltaan aiempia pienempiä. Lisäksi erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee nopeasti pienenemään. Tällä hetkellä yritysten henkilöstön osaaminen perustuu vahvasti keskitettyyn energiantuotantoon ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Hankkeessa luodaan yritysten henkilökunnan ja yrittäjien avulla osaamistarpeen tiekartta, jota tukemaan luodaan digitaalisia osaamiskomponentteja ja niistä koostuvia osaamismoduuleita. Osaamismoduulit koostuvat seuraavista aihealueista: Liiketoiminnan ja järjestelmien suunnittelu, Järjestelmien asennus ja käyttöönotto, sekä Järjestelmien käyttö ja ylläpito. Hankkeen aikana toteutettujen työpajojen havaintojen perusteella laaditaan yrittäjille ja yrityksille käsikirja vihreän siirtymän osaamisen kehittämiseen yhteistoiminnan ja yhteiskehittämisen metodien avulla.
  • Hankkeessa konseptoidaan Energy Hub Living Lab ympäristö #EnergyHubLivingLab, missä energia- ja talotekniikan yrittäjät ja yritykset, heidän työntekijänsä ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää hankkeessa luotuja osaamiskomponentteja osaksi virtuaalisesti, osaksi fyysiseen ympäristöön sidottuna. Energy Hub Living Lab liitetään hankkeen aikana kansallisten ja kansainvälisten hubien verkostoon.
  • Edistämällä vihreää siirtymää ja hiilineutraaliutta talotekniikan sekä energiatekniikan aloilla hanke vastaa merkittävällä tavalla moniin horisontaalisten periaatteiden kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön, paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittämiseen sekä ympäristöosaamiseen. Hankkeen päätavoitteena on varmistaa sujuva vihreä energiasiirtymä, joka tulee lisäämään myös erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja työtehtäviä, jotka tulevat murtamaan perinteisiä alakohtaisia sukupuolipainotuksia.
  • Laajentamalla Uudenmaan talotekniikan sekä energiatekniikan alojen yrittäjien ja yritysten henkilökunnan osaamista hanke edistää vihreää siirtymää ja kilpailukyvyn kasvua ja tukee siten Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa ja EU:n Itämeri-strategiaa. Hanke etsii ratkaisuja kattavasti Uudenmaan erilaisten alueiden tarpeisiin huomioiden sekä tiheästi asutun pääkaupunkiseudun, väljemmin asutetut alueet että kulultaan hankalamman ympäristön (kuten saaristo).

Yhteystiedot: Sari Slöör, apulaisrehtori, sari.sloor@hel.fi, puh. 040 334 0963