Cirkulär ekonomi i vardagen

Mål

  • Att förstå vad som menas med cirkulär ekonomi och hur cirkulärekonomiska verksamhetsmodeller kan se ut i vardagen.
  • Att förstå varför övergången från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi är viktig för en hållbar framtid.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • GE1
  • SL1

Beskrivning

Som introduktion till avsnittets tema finns en kort berättelse, som vi rekommenderar att man läser först. Efter det kan de studerande göra en liten reflektionsuppgift som knyter an till temat. Berättelsen har markerats på Thinglink med bok-symbolen.

Ämnet för avsnittet Cirkulär ekonomi i vardagen är cirkulär ekonomi och en hållbar framtid. Med cirkulär ekonomi avses en ekonomisk modell där resurserna och materialen används så effektivt som möjligt och där materialen hålls i cirkulation länge. I avsnittet ges en genomgång av vad som menas med cirkulär ekonomi och hur cirkulärekonomiska verksamhetsmodeller kan se ut.

I uppgifterna som ingår i avsnitten bekantar vi oss med exempel på cirkulär ekonomi i företag och kommuner och vi kan också ta fram egna cirkulärekonomiska idéer.

Thinglink: Cirkulär ekonomi i vardagen

Tilläggsmaterial

Bekanta dig med helheten Tjänster inom cirkulär ekonomi på Servicekartan: https://palvelukartta.hel.fi/sv/ med sökord ”cirkulär ekonomi”.

Talous ja nuoret TAT och Sitra:

Sitras metodpaket för undervisning om cirkulär ekonomi: https://www.sitra.fi/hankkeet/menetelmapaketit-kiertotalous-opetukseen/#mista-oli-kyse

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet. 

Wordwall-uppgifter 

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på Thinglink.  Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen

Källor 

Helsingfors och cirkulär ekonomi: https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/kiertotalous/

Cirkulär ekonomi: https://kiertotalousvahti.hel.fi/mita-on-kiertotalous

Helsingfors stads vakt för cirkulär ekonomi: https://kiertotalousvahti.hel.fi/tietoa

Kiertotalous, jakamistalous: Sitra. 2018. Sjöstedt, T. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Sitra. 2014. Sitran selvityksiä 84: Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. https://media.sitra.fi/2017/02/27174628/Selvityksia84-2.pdf

Kiertotalous: Sitra, 2020. Karttunen, M. Kuusi faktaa kiertotaloudesta. https://www.sitra.fi/artikkelit/kuusi-faktaa-kiertotaloudesta/

Kiertotalouden liiketoimintamallit: Sitra och Deloitte, 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Käsikirja yrityksille. https://media.sitra.fi/2022/02/09102713/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf

Sitra, 2022. Lehtinen, A. Uusi käsikirja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen – sopii kaikille suomalaisyrityksille! https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-kasikirja-kiertotalousliiketoiminnan-kehittamiseen-sopii-kaikille-suomalaisyrityksille/

Cirkulär ekonomi, cirkulära företag: JAPA ry och Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, 2020. Handboken ReWitellen. Finansierat av LEADER JyväsRiihi ry med EU:s landsbygdsfinansiering. https://www.japary.fi/rewitellen/

Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi: Miljöministeriet, 2021. https://ym.fi/sv/programmet-for-framjande-av-cirkular-ekonomi

Statsrådets principbeslut om det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi:
Miljöministeriet, Arbets- och näringsministeriet. 30.3.2021. Principbeslut. Statsrådets principbeslut om det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi. https://ym.fi/kiertotalousohjelma

Cirkulära tjänster i Helsingfors, servicekartan: https://palvelukartta.hel.fi/sv/

Lumilautaliitto. 02.2.2022. Pieni äitien startup ja Suomen Lumilautaliitto tekevät loistavaa kiertotalouden tuotekehitysyhteistyötä Pekingin Olympialaisten yhteydessä. https://www.ski.fi/fsa/pieni-aitien-startup-ja-suomen-lumilautaliitto-tekevat-loistavaa-kiertotalouden-tuotekehitysyhteistyota-pekingin-olympialaisten-yhteydessa/

Helsingin Sanomat. Paananen, V. 16.11.2021. Koskelan raitiovaunuvarikon kaarihalliin suunnitellaan ”kiertotalouskorttelia”. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008406433.html

Yle. Virttynyt t-paitasi saa pian uuden elämän tekstiilikuituna – Paimiossa avattiin Pohjois-Euroopan suurin poistotekstiilin jalostuslaitos. Lähteenmäki, L. 2.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12170322