Helhetsskapande undervisning med e-​portfolio som verktyg

Åk 2 i Drumsö lågstadieskola har arbetat helhetsskapande kring fenomenet “mysterier”. Lärarteamet har tillsammans planerat ramarna för lärprocessen utgående från läroplanens mål och eleverna har varit delaktiga i planeringsprocessen. Eleverna har dokumenterat lärprocessen i sin digitala portfolio.

Målsättningar

Målsättningen för lärprocessen utgick från kunskapsmålen från läroplanen, bl a inom följande ämnen:

 • modersmål
 • bildkonst
 • omgivningslära

Av de mångsidiga kompetenserna var följande i fokus inom denna lärprocess:

 • Förmåga att tänka och lära sig
 • Kulturell och kommunikativ kompetens
 • Multilitteracitet
 • Digital kompetens

Exempel på uppställning av målen ses i bilagan.

Vad gjorde ni?

Lärprocessen planerades av lärarteamet i årskurs 2 utgående från läroplanens mål i följande läroämnen modersmål, bildkonst och omgivningslära. Eftersom eleverna går i åk 2, förenklades läroplanens mål innan lärprocessen inleddes.

Eleverna var delaktiga i processen genom att själva välja temat utgående från sina egna intressen.

Eleverna har sedan tagit del av ett bokprat i biblioteket och valt en bok med temat mysterier. Eleverna har också deltagit i klassens egna bokprat och bekantat sig med miljö, handling och personbeskrivning. De har sedan skrivit om miljö, handling och huvudperson i sin egen digitala bokrecension. Eleverna har sedan skapat ett eget “mysterierum” som de har skapat med litteraturen som inspirationskälla. Detta har de dokumenterat digitalt i i sin portfolio. Till slut har de presenterat dessa muntligt för resten av gruppen.

Under lärprocessen har även vårdnadshavarna varit delaktiga genom att ta del av elevens digitala portfolio.

Hur gjorde ni?

 • Lärarteamet planerade lärprocessen gemensamt utgående från läroplanens mål och de mångsidiga kompetenserna.
 • Eleverna valde litteratur enligt eget intresse.
 • Eleverna har dokumenterat sin lärprocess digitalt i sin personliga portfolio.
 • Utgående från det de lärt sig har de skapat sina egna mysterierum och presenterat dem inom gruppen. 
 • Även vårdnadshavarna har fått ta del av elevernas portfolier.
   
 • Vi har arbetat i Google och använt Google Classroom och Google Drive. 
 • Eleverna blev inbjudna till ett klassrum som läraren skapat i Google Classroom. 
 • I Classroom fick varje elev ett portfoliobotten (målsättning, förkunskaper och utvärdering), som de använde som grund för att synliggöra sin lärprocess.
 • Eleverna har använt klassens ipad för att ta bilder och filma. 

Deltagare

Alla elever i åk 2 samt lärarteamet och vårdnadshavarna.

Utvärdering

I lärprocessen har tillämpats portfolioutvärdering.

 • Läraren utvärderar kontinuerligt muntligt och skriftligt.
 • Utvärderingen är positiv och uppmuntrande.
 • Eleverna har möjlighet att reflektera. 
 • I slutet av lärprocessen utvärderar eleverna och läraren tillsammans lärprocessens kunskapsmål i elevens digitala portfolio.

Material

 • Lämplig litteratur från biblioteket
 • Datorer samt en iPad per grupp (för att ta bilder och videon)
 • Skolådor och annat pysselmaterial (resttygbitar o dyl)

Fördelar

 • Fördelen med att arbeta helhetsskapande är att man kan närma sig ett tema eller fenomen från flera olika perspektiv 
 • Vid användning av portfolio som verktyg kan eleven och läraren följa lärprocessen och elevens utveckling (digitalt bevismaterial)
 • Digitaliseringen tas in i undervisningen på ett naturligt sätt
 • Vårdnadshavarna har kunnat ta del av arbetet i realtid
 • Styrkan i samplanering via lärarteam 

Att utveckla

 • Tekniska lösningar kring t.ex. ljudinspelning, videoinspelning i Google
 • Differentiering t.ex. genom att använda röstinmatning istället för att skriva 
 • Tidsanvändning
 • Att synliggöra målsättningarna utgående från elevens ålder och kunskapsnivå
 • Att försäkra sig om att eleverna är medvetna om utvärderingens syfte 
 • Att eleven blir mer delaktig i planeringen redan i ett tidigare skede

Teamet

Malin Nordström, Alexandra Frisk och Julia Ljungman, Drumsö lågstadieskola