En digital berättelse från Asien eller Afrika

Digital berättelse om en fiktiv resa till Asien eller Afrika.

Målsättningar

 • Erbjuda eleven möjligheter att öva sig att arbeta i grupp genom att delta i olika roller och sociala situationer, inspirera eleven att uttrycka sig och lyssna på andra.
 • Handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka, bearbeta och presentera information och för att kommunicera på ett ansvarsfullt, tryggt och ergonomiskt sätt.
 • Vägleda eleven att observera omgivningen, mänskliga aktiviteter och fenomen i anknytning till dem med hjälp av begrepp inom omgivningsläran.
 • Handleda eleven att förstå, använda och skapa olika modeller med hjälp av vilka man kan tolka och förklara människan, omgivningen och anknytande fenomen.
 • Handleda eleven att söka tillförlitlig information, uttrycka olika synpunkter och motivera dem samt tolka och kritiskt bedöma informationskällor och synvinklar.
 • Handleda eleven i geografiskt tänkande och att iaktta sin omgivning och hela världen samt att lära sig använda kartor och andra geomedier.

Vad gjorde ni?

 1. Kartlägga förhandskunskap.
 2. Presenterar mål och innehåll.
 3. Eleven lägger upp mål och och väljer ett tema.
 4. Eleverna delas in i grupp enligt det valda temat.
 5. Eleverna enas om gemensamma mål och planerar arbetet.
 6. Eleverna samlar material från böcker och internet.
 7. Bygger upp själva arbetet.
 8. Presenterar arbetet.
 9. Efterarbete och utvärdering.

Hur gjorde ni?

 1. Eleverna skrev # med nyckelord på answergarden.
 2. Presenterade ovanstående målen ur läroplanen samt innehållet om Asien.
 3. Eleverna fyllde i en enkät var de skrev in vilka mål de kommer att lägga fokus på samt vilka t.ex. länder och kulturer de är intresserade av.
 4. Eleverna delades in i grupper enligt intressen utgående från enkäten.
 5. Eleverna lägg upp nya gemensamma mål samt planerar roller och själva arbetet.
 6. Eleverna samlar in material och gör anteckningar. (Flygtidtabeller, priser, sevärdheter, fakta…)
 7. Eleverna skapar ett arbete gemensamt i t.ex. PowerPoint, Sway, iMovie m.m.. Arbetet ska spelas in, så att den kan spelas upp från en annan enhet.
 8. Eleverna delar sina arbeten åt varandra, så att de kan ta del av arbeten och lära sig av varandra.
 9. Eleverna gör självutvärdering och får slutlig feedback av lärare.

Deltagare

Elever i åk 6

Utvärdering

 • formativbedömning
 • självutvärdering
 • slutbedömning

Material

 • läroböcker
 • resebloggar
 • flygbolag
 • faktasidor
 • uppslagsverk
 • m.m.

Fördelar

 • Kan dela upp ett stort område mellan flera elever.
 • Eleverna skapar digitala berättelser, dvs. korta undervisningfilmer som klassen kan ta del av.
 • Eleverna söker själv upp information.
 • Läraren fungerar som handledare.

Att utveckla

 • tidsanvändning
 • klarare instruktioner
 • begränsa arbetet

Teamet

Kottby lågstadieskola