Oppijan digipolku 7.-9. luokilla (Welho)

Käytännön taidot

 • Osaan käyttää toimisto-ohjelmia sekä pilvipalveluita monipuolisesti ja valita käyttötarkoitukseen sopivan ohjelman (esim. Word, PowerPoint, Googlen työkalut).11
 • Osaan käyttää jotakin kuvankäsittelyohjelmaa (esim. Gimp, Pixlr).12
 • Hahmotan eri ohjelmien yleisen käyttö- ja toimintalogiikan.
 • Osaan tunnistaa eri tiedostotyyppejä, nimetä tiedostot järkevästi ja ryhmitellä ne loogisesti (tiedostojenhallinta).
 • Ymmärrän algoritmisen ajattelun periaatteet13 ja osaan laatia omia ohjelmia tekstipohjaisella ohjelmointikielellä.
 • Olen tutustunut robottien toimintaan ja niiden merkitykseen yhteiskunnassa.
 • Pystyn luomaan digitaalisen portfolion useammassa kuin yhdessä eri oppimisympäristössä ja liittämään tai upottamaan siihen monia eri elementtejä.14

Vastuullinen ja turvallinen käyttö

 • Osaan toimia verkossa turvallisesti ja noudattaa hyviä käytöstapoja.
 • Tiedän mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla.15
 • Ymmärrän käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus ja osaan toimia niiden mukaan. Ymmärrän myös mitä plagiointi merkitsee.
 • Ymmärrän, että tärkeät tiedostot tulee varmuuskopioida ja osaan suojautua mahdollisilta tietoturvariskeiltä.
 • Työskentelen terveellisten ja ergonomisten työtapojen mukaisesti.

Soveltava, tutkiva ja luova työskentely

 • Osaan hakea tietoa monipuolisesti ja osaan linkittää tietolähteet omaan työhöni.
 • Osaan arvioida internetin tietolähteiden luotettavuutta ja vertailla eri lähteitä kriittisesti.
 • Osaan hyödyntää teknologiaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen esitystavan.
 • Osaan käyttää sähköistä portfolioalustaa, asettaa sinne tavoitteita ja seurata tavoitteiden toteutumista.
 • Ymmärrän internetin ja sosiaalisen median toimintaperiaatteen sekä merkityksen nykymaailmassa.
 • Osaan tulkita ja arvioida erilaisia mediatekstejä ja toimia itse tuottajana erilaisissa verkkoviestintäympäristöissä.
 • Osaan hyödyntää digitaalisia välineitä ja työtapoja vuorovaikutukseen koulun sisällä ja sen ulkopuolella.16

Alaviitteet

11 Esim. tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja piirto

 • osaan käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelman syventäviä toimintoja (esim. sisällysluettelo, viitteet, lähdeluettelo, ylä- ja alatunnisteet, matemaattiset kaavat)
 • osaan käyttää monipuolisesti taulukkolaskentaohjelman toimintoja (yksinkertaiset komennot, kuten keskiarvo, laske ja summa, tilastojen käsittely ja esittäminen, kaavioiden lisääminen)

12 Esim. koon muuttaminen, värien säätäminen, kuvien yhdistäminen.

13 Algoritmi: Yksityiskohtainen kuvaus siitä miten tehtävä tai prosessi suoritetaan ja mistä osista se koostuu (esim. ruokaohje on algoritmi).

14 Portfolion luonti esim. Sitesissa, Classroomissa tai muussa eri ympäristössä ja siihen upotusten, videoiden, kuvien tai tekstin liittäminen.

1Esim. https://nettinappi.fi/tietoalue/netti-ja-media/

16 Yhteisprojektien tekeminen (ja arviointi) muiden kanssa omassa koulussa tai ulkopuolisten toimijoiden kesken. Lisäksi yhteisöllisen työskentelyn merkityksen ymmärtäminen ja eri työtehtävien jako digitaalisissa yhteisprojekteissa.